Boendehälsa

Med boendehälsa avses sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen, såsom skolor, daghem och verksamhetsenheter inom socialvården. Goda inomhusförhållanden stöder människors välbefinnande och hälsa.

Inomhusluftens kvalitet kan försämras av olika faktorer, såsom ventilationsproblem, inomhustemperaturer, drag, fukt- och mikrobskador, radon, mineralfibrer, tobaksrök, buller, avsaknad av städning eller ohyra och skadedjur. Dessa faktorer kan orsaka olika skadliga upplevelser och ibland även olägenheter för hälsan.

Om man misstänker kvaliteten i inomhusförhållandena ska man i första hand kontakta byggnadens ägare eller en instans som representerar denne, som kan utreda situationen och rätta till missförhållandena. Om situationen inte kan lösas kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten bedöma om det i lokalerna finns sådana förhållanden som enligt hälsoskyddslagen orsakar sanitära olägenheter. Kontaktuppgifterna till kommunernas tillsynsmyndigheter finns på vår webbplats under Allmänt hälsoskydd. 

Om en omständighet som orsakar sanitär olägenhet konstateras, kan den kommunala hälsoskyddsmyndigheten ålägga den som ansvarar för olägenheten att utan dröjsmål vidta behövliga åtgärder för att utreda, undanröja eller begränsa olägenheten och de faktorer som lett till att olägenheten uppstår.

Dokument

Lagstiftning

Se även