Badvattnet

Badvatten är både naturligt vatten vid badstränder och bassängvatten i simhallar. Lagstiftningen innehåller uppställda  kvalitetsnormer för badvattnets kvalitet som vattnet måste uppfylla för att inte orsaka hälsoolägenheter för användarna. De kommunala hälsoskyddsmyndigheterna övervakar vattenkvaliteten, men även aktörerna måste regelbundet följa upp den. I sista hand ansvarar aktören för att verksamheten är hälsosam.

Badstränder, spaanläggningar, simhallar och utebad som är öppna för allmänheten ska anmälas till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten innan verksamheten inleds. På så sätt kan myndigheten övervaka de hygieniska förhållandena vid dessa verksamhetsställen och framför allt badvattnets kvalitet. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ansvarar för tillsynen över verksamhetens övriga säkerhet.

Laboratorieundersökningar i anslutning till myndighetstillsynen av badvattnets kvalitet utförs med godkända metoder vid laboratorier godkända av Livsmedelsverket. Användarna ska informeras om resultaten av vattenkvaliteten till exempel på anslagstavlorna.

Badstränder

Badstränder som är öppna för allmänheten klassificeras enligt besökarantal i allmänna badstränder och små allmänna badstränder. Lagstiftningen innehåller bestämmelser om övervakningen av badvattnets kvalitet på dessa stränder på sommaren. Lagstiftningen kan också tillämpas utanför badsäsongen, till exempel under vinterbadsäsongen.

De allmänna badstränderna är så kallade EU-badstränder som förväntas besökas av ett betydande antal badare. Kvaliteten på badvattnet på dessa stränder under sommarsäsongen rapporteras till EU. Utifrån de rapporterade resultaten publicerar Europeiska miljöbyrån kvalitetsinformation om EU-ländernas allmänna badstränder på en kartsida där uppgifterna om badstranden kan ses. Vattenkvaliteten på EU-badstränderna klassificeras i kvalitetsklasser utifrån resultaten från de fyra sommarbadsäsongerna av tarmbaserade enterokocker och Escherichia coli (E.coli) -bakterier som beskriver avföringsföroreningar. Badvattenklasserna är utmärkt, bra, nöjaktig eller dålig.

Bassängvatten

Kvaliteten på bassängvattnet i spaanläggningar, simhallar och andra motsvarande allmänna bassänger ska uppfylla kraven i lagstiftningen. Bassängvattnet får inte innehålla mikroorganismer, parasiter eller andra ämnen i sådana mängder att de kan medföra fara för människors hälsa. Om bassängvattnets kvalitet inte uppfyller kraven ska orsaken utredas och man ska sträva efter att rätta till situationen omedelbart.

Utöver uppföljningen av badvattnets kvalitet övervakar den kommunala hälsoskyddsmyndigheten simhallar, badinrättningar och utebad genom regelbundna inspektioner. Den aktör som ansvarar för underhållet av anläggningen utarbetar i samarbete med myndigheten ett program för kontrollundersökningar där anläggningens särdrag beaktas. Övervakningen av övriga allmänna bassänger fokuserar på övervakningen av vattenkvaliteten.

Personer som arbetar i simhallar, spainrättningar och motsvarande anläggningar och som genom sina arbetsuppgifter kan påverka bassängvattnets kvalitet ska ha ett giltigt vattenarbetskort. Du kan läsa mer om vattenarbetskortet på vår sida Vattenarbetskort.

Vanliga frågor om badvatten