Uppgifter om begränsning av yrkesrätten

Valviras begränsning av yrkesrättigheter kan hänföra sig till 

 1. en yrkesrättslig ställning. (Till exempel har en studerande inom medicin eller odontologi inte rätt att förskriva läkemedel till sig själv och den studerande får endast förskriva läkemedel till de patienter som han eller hon vårdar på verksamhetsstället i fråga.) 
 2. Valviras tillsynsnämnds avgörande. (Uppgifterna i tillsynsnämndens beslut struktureras, det vill säga registreras i uppgifterna om den yrkesrättighet som ska begränsas, i enlighet med de kodsystem som lagts ut på den nationella servern). De uppgifter om begränsning av yrkesrätten som införs i registret innehåller uppgifter om begränsningar i fråga om till exempel förskrivning av läkemedel eller annan yrkesutövning och deras giltighet. Aktuella begränsningsdata läggs ut i Valviras roll- och attributtjänst.

Programmatiskt genomförda begränsningar

Programmatiskt genomförda begränsningar i patientdatasystemet är alltid strukturerade. I fråga om programmatiskt genomförda begränsningar bör det observeras, att alla begränsningar struktureras i nekande form oavsett på vilket sätt den textformade begränsningen är formulerad. De strukturerade begränsningsuppgifterna bildar en helhet som innefattar begränsningens typ, det egentliga målet för begränsningen samt en eventuell avgränsning av begränsningsobjektet.

Exempel på programmatiskt genomförda begränsningar:

 1. Om till exempel förskrivning av ett visst läkemedel är helt förbjuden, kan den egentliga begränsningen genomföras programmatiskt med bara ATC-koder.
 2. Om begränsningen till exempel har avgränsats så att en läkare endast får förskriva läkemedel inom den offentliga hälso- och sjukvården, behövs koden för arbetsplats − arbetssätt för programmatisk begränsning.
 3. Om läkaren inte får förskriva ett visst preparat för sig själv, behövs förutom ATC-koden även läkemedelsförskrivarens personbeteckning, som kan fås till exempel genom en yrkesrättighetsförfrågan.

Patientdatasystemet ska stoppa recept som strider mot de programmatiskt genomförda begränsningarna och i en felanmälan visa begränsningstexten, ifall den yrkesutbildade personen försöker förskriva läkemedel i strid med begränsningen. Begränsningen genomförs programmatiskt i patientdatasystemet, om

 • förskrivning av läkemedel förbjudits helt och hållet
 • begränsningen baserar sig på ATC-kod
 • begränsningen baserar sig på narkotikauppgift eller HCI-klassificering
 • begränsningen gäller förskrivning av läkemedel för eget bruk (användaren av patientdatasystemet/förskrivningsobjektet identifieras)
 • begränsningen gäller förskrivning av läkemedel till minderårig (receptmottagarens ålder är känd)
 • yrkesutövningen har begränsats utgående från typ av verksamhetsställe
 • begränsningen gäller alkoholpreparat
 • begränsningen gäller pro auctore-recept (pro auctore-recept får inte förskrivas med elektroniskt recept)

Kontakta oss

Per e-post [email protected] 
(tekniska förfrågningar)

Per e-post [email protected] 
(innehållsfrågor)

Telefon 0295 209 550
(yrkesrättighetsenheten)
kl. 10–11 (inte onsdagar)