Tillsynsprogram för småbarnspedagogiken

Valvira och regionförvaltningsverken genomför planmässig tillsyn i enlighet med sitt gemensamma riksomfattande tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. Tillsynsprogrammet anger principerna för tillsynen och årliga prioriterade tillsynsområden. 

Tillsynsprogrammet som utarbetas av regionförvaltningsverken och Valvira är riksomfattande, och det gäller såväl kommunala som privata anordnare av småbarnspedagogik. Syftet med tillsynsprogrammet är att tillgodose barnets bästa inom småbarnspedagogiken och att åstadkomma en enhetlig styrning och tillsyn över småbarnspedagogiken på nationell nivå. 

Tillsynsprogrammet 2023–2025

I tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken 2023–2025 beskrivs de centrala principerna för tillsynen över småbarnspedagogiken, normerna som styr verksamheten och förfarandesätten. I tillsynsprogrammet bestäms även de årliga tyngdpunktsområdena, som tillsynsprogrammet särskilt styr och ger råd proaktivt. 

Under 2023–2025 är tillsynsobjekten

  • tillståndsförfarandet för den privata småbarnspedagogiken
  • att stärka kommunernas tillsynskompetens
  • styrning av egenkontroll (privat småbarnspedagogik)
  • barnets rätt till stöd inom småbarnspedagogik
  • kompletterande småbarnspedagogik.

Proaktiv tillsyn stödjer en högkvalitativ småbarnspedagogik

Tillsynsmyndigheterna Valvira, regionförvaltningsverken och kommunerna övervakar i första hand genom att ge anordnarna av småbarnspedagogik nödvändig styrning och rådgivning samt genom att i samarbete med anordnaren av verksamheten följa upp med utvecklingen av verksamheten. Till proaktiv tillsyn hör bland annat styrning och rådgivning, utbildning, kommunikation, styrningsbesök, tillståndsförfarandet för den privata småbarnspedagogiken och utveckling av egenkontroll.

För att stödja proaktiv tillsyn 2023 

  • görs tillståndsförfarandet mer fungerande
  • förbättras tillsynskompetensen i kommuner som anordnar småbarnspedagogik (bland annat fortbildning)
  • satsas det på tillsyn av kompletterande småbarnspedagogik
  • utvecklas egenkontrollplanerna inom den privata småbarnspedagogiken (Valviras tillsyn och styrning i samarbete med regionförvaltningsverken)
  • förbättras barnets rätt till stöd (bland annat fortbildning).

Effekten av tillsynen följs och programmet uppdateras

Regionförvaltningsverken och Valvira bedömer årligen effekten av tillsynsåtgärderna och -metoderna. Detta görs genom att man samlar in information om de gjorda tillsynsåtgärderna och analyserar fenomen som syns i informationen. Utgående från fenomenen uppdateras tillsynsprogrammet under 2023 för året 2024.

Genomförandet av tillsynsprogrammet kan även producera information om andra teman än om dem som hör till tyngdpunktsområdena i tillsynsprogrammet. Så kan de framtida tyngdpunktsområdena bestämmas och preciseras enligt behov.