Strategi

Valviras verksamhetsidé och vision

Verksamhetsidé

Valvira övervakar varje persons rätt till välfärd, högklassiga tjänster och trygga levnadsförhållanden.

Vision

Effektiv tillsyn – ansvarsfulla aktörer.

Vår strategi bygger på tre insatsområden. De beskriver vad som är särskilt viktigt i tillstånds- och tillsynsverksamheten inom social- och hälsovården. Det första strategiska insatsområdet är att stärka den ansvarsfulla verksamheten för att förbättra klienternas, patienternas och livsmiljöns säkerhet. I likhet med visionen betonar detta vikten av egenkontroll.

Det andra strategiska insatsområdet är att säkerställa tillsynens enhetlighet och människornas jämlikhet. Det är viktigt att se till att myndigheterna – Valvira, regionförvaltningsverken, välfärdsområdena och kommunerna – har en enhetlig tillstånds- och tillsynspraxis.

Det tredje strategiska insatsområdet är att vi utnyttjar information för effektiv tillsyn. Detta lyfter fram betydelsen av tillgången till och användningen av högkvalitativ och omfattande information.

Utöver de strategiska insatsområdena har vi identifierat fyra så kallade möjliggörare, med vilka vi skapar förutsättningarna för arbetet inom insatsområdena och målen för dem. Möjliggörarna är:

  • serviceinriktad digitalisering
  • delaktiggörande samarbete och nätverkande
  • proaktiv och effektiv kommunikation
  • kompetent och välmående personal.

Vi investerar i våra medarbetares arbetshälsa och kompetens samt i digitalisering. Vi kommunicerar öppet och effektivt och står i aktiv växelverkan med våra intressenter.

Valviras värderingar

Sakkunskap

Vår sakkunskap är sektorsövergripande, interaktiv och utvecklas kontinuerligt.

Mod

Vi förnyar oss, prioriterar modigt och tar initiativ.

Rättvisa

Vår verksamhet är tillförlitlig och främjar jämlikhet. Vi bedömer mångsidigt de ärenden som ska behandlas.