Gemenskapsboende 

I socialvårdslagen föreskrivs om välfärdsområdenas och Helsingfors stads organiseringsansvar för gemenskapsboende. Med gemenskapsboende avses boende som ordnas av välfärdsområdet i en tillgänglig och trygg boendeenhet där klienten har en bostad som motsvarar hens behov och de boende erbjuds verksamhet som främjar socialt umgänge. Gemenskapsboende ordnas för en klient som behöver det på grund av nedsatt funktionsförmåga eller ökat behov av vård och omsorg till följd av hög ålder, sjukdom, skada eller annan motsvarande orsak.

Klientgrupperna inom gemenskapsboende är äldre, personer med utvecklingsstörning eller funktionsnedsättning och klienter inom mentalvårds- eller rusmedelsrehabiliteringen. Gemenskapsboende kan inte ordnas för minderåriga klienter eller barnskyddets klienter.

Gemenskapsboende baserar sig på välfärdsområdets bedömning av klientens servicebehov, en klientplan och ett beslut om ordnande av gemenskapsboende. Besittningen av bostaden baseras på ett hyresavtal. De socialtjänster som motsvarar klientens individuella behov bedöms separat. Vid gemenskapsboende finns det inte personal på plats i enheten dygnet runt som ansvarar för klienternas servicebehov. Gemenskapsboende kan inte jämställas med serviceboende med heldygnsomsorg, trots att hemvårdstjänster kan ordnas även nattetid.   
  
Välfärdsområdet ska genom egenkontroll säkerställa att gemenskapsboendet är högklassigt och tillräckligt med tanke på klientens servicebehov samt att klienternas rättigheter tillgodoses och tjänsteproducenterna fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Gemenskapsboendets tjänsteproducent ska ha tillräckliga professionella, operativa och ekonomiska förutsättningar för att tillhandahålla högkvalitativa klient- och patientsäkra tjänster.