Anmälan om en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården

För att klient- och patientsäkerheten ska kunna säkerställas krävs av den yrkesutbildade personen utöver yrkesrelaterade kunskaper och färdigheter också ett tillräckligt hälsotillstånd och tillräcklig yrkesmässig funktionsförmåga. En yrkesutbildad person ska genom sitt beteende och sina handlingar påvisa att personen är värd det förtroende som krävs i skötseln av den uppgift personen sköter. Av en yrkesutbildad person krävs i arbetet särskild ansvarsfullhet, och personen ska sörja för att klient- och patientsäkerheten säkerställs. 

Arbetsgivaren svarar för klient- och patientsäkerheten. Arbetsgivaren har alltid det primära ansvaret att följa upp, leda och övervaka den verksamhet inom social- och hälsovården som arbetsgivaren ansvarar för och hur de anställda arbetar och klarar av sina uppgifter. Arbetsgivaren ansvarar för att de anställda sköter sina uppgifter på behörigt sätt. För verksamhet inom den offentliga social- och hälsovården svarar i sista hand det välfärdsområde som ansvarar för att organisera tjänsterna.

En arbetsgivare inom social- och hälsovården, ett apotek och en vårdande instans har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att göra en anmälan till Valvira om ett ärende som kan äventyra klient- eller patientsäkerheten.