Nämnden för tillsyn över yrkesutbildade personer

Valvira har en nämnd för tillsyn över yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Nämnden behandlar och avgör ärenden (som inletts av en annan orsak än den yrkesutbildade personens egen ansökan) som i fråga om yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården gäller begränsning och fråntagande av rätt att utöva yrke, återkallande av tillstånd att utöva yrke och förbud mot användning av yrkesbeteckning som yrkesutbildad person. Tillsynsnämnden behandlar även ärenden som gäller återfående av rätt att utöva yrke, tillstånd att utöva yrke och rätt att använda en yrkesbeteckning samt disciplinära ärenden.

På föredragning av Valvira tillsätter social- och hälsovårdsministeriet nämndens medlemmar och suppleanter för fyra år åt gången.

Tillsynsnämnden har en ordförande, som ska vara tjänsteman vid Valvira, och fem andra medlemmar. Av medlemmarna ska en företräda medicinsk sakkunskap, en juridisk sakkunskap och en sakkunskap inom socialvården och en den bransch inom vilken yrkesutövaren är verksam. Den femte medlemmen är tjänsteman vid social- och hälsovårdsministeriet.

Föredragningen vid nämnden sköts av en tjänsteman som överdirektören förordnat och som förordnas särskilt för varje ärende.

Nämnden sammanträder ungefär var tredje vecka enligt en på förhand överenskommen tidsplan och vid behov även annars, om ärendets brådskande natur kräver det.