Dataskyddsbeskrivning för Suosikki

Denna dataskyddsbeskrivning för Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården (Suosikki) har uppdaterats 3.5.2023.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården för ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården för skötseln av tillsynsuppgifter enligt lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008). 

Vi behandlar personuppgifter vid handläggningen av yrkesrättighetsärenden och i tillsynen över yrkesutbildade personer samt i administrationen av yrkesrättighets- och tillsynsinformationen.  Dessutom behandlar regionförvaltningsverken personuppgifter ur registret i samband med de styrnings- och övervakningsuppgifter som de utför inom sina verksamhetsområden.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering. 

Personuppgifter som behandlas

I registret antecknas de uppgifter som nämns i 16 § lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

I ett ansökningsärende som gäller en i Finland reglerad yrkesrättighet inom socialvården behandlas sökandens identifierings- och kontaktinformation, uppgifter om avläggandet av den utbildning som yrkesrättigheten förutsätter och eventuella andra tilläggsutredningar i ärendet från till exempel en läroanstalt, en arbetsgivare eller en annan myndighet.  

I registret antecknas i fråga om en yrkesutbildad person inom socialvården namn, personbeteckning, hemadress, registernummer, uppgift om rätt att utöva yrke och om begränsning eller fråntagande av denna rätt, uppgift om rätt att använda yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom socialvården och om förbud att använda beteckningen samt uppgift om den utbildning som rätten att utöva yrke eller använda en skyddad yrkesbeteckning grundar sig på.

I registret antecknas också anmärkningar som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i enlighet med denna lag har gett en yrkesutbildad person inom socialvården samt uppgifter om varningar, bötesstraff eller fängelsestraff eller avsättning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen.