Tillsyn över produkter som omfattas av tobakslagen

Valvira övervakar att tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare, nikotinvätskor, nikotinfria vätskor för förångning samt örtprodukter för rökning överensstämmer med kraven, dvs. övervakar deras beståndsdelar, utsläpp, brandsäkerhet och tekniska egenskaper. Till marknadstillsynen hör också tillsyn över detaljhandelsförpackningarna för produkterna i fråga.

Alla ovan nämnda produktgrupper eller produktkategorier omfattas dock inte av samma krav. Till exempel övervakas brandsäkerheten endast i fråga om cigaretter, medan ingredienserna övervakas i fråga om alla tobaksprodukter, vätskor som används i elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Tillverkaren och importören svarar för att tobaksprodukter och motsvarande produkter som är avsedda för försäljning eller annan överlåtelse inom näringsverksamheten överensstämmer med bestämmelserna. Tillverkare och importörer ska lämna in anmälningar och rapporter till Valvira om bland annat produkternas beståndsdelar, utsläpp samt andra egenskaper och försäljningsvolymer.

Administrativa tvångsmedel

Valvira är marknadskontrollmyndighet och har tillgång till de verktyg som erbjuds i den allmänna lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (lagen om marknadskontrollen av vissa produkter). Lagen innehåller allmänna bestämmelser om marknadskontrollmyndighetens tillsynsmetoder och administrativa tvångsmedel i situationer där produkter på olika marknader inte överensstämmer med kraven. Tobakslagen å sin sida ställer de krav på produkterna som övervakas i enlighet med bestämmelserna om marknadskontroll.

Valvira kan till exempel förbjuda en ekonomisk aktör att släppa ut produkten på marknaden, erbjuda den på marknaden eller på annat sätt överlåta den, om produkten inte uppfyller kraven. En ytterligare förutsättning är då att bristerna i produkten är väsentliga eller att produkten under normala och rimligen förutsebara användningsförhållanden kan utgöra en risk för människors hälsa, säkerhet, miljö, egendom eller något annat allmänt intresse som avses i lagen. Det är också möjligt att utfärda ett åtgärdsförordnande. 

Dessutom kan Valvira förbjuda försäljning och annan överlåtelse av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, nikotinvätskor, nikotinfria vätskor för förångning och örtprodukter för rökning, om de anmälningar och uppgifter som krävs i lagen inte har lämnats om produkten. 

Valvira kan förena det administrativa förbudet med vite. Dessutom kan Valvira förplikta aktören till att dra tillbaka en lagstridig produkt från marknaden.