Avvikelser från sekretessen

Avvikelse från sekretessplikten kan göras med patientens eller socialvårdsklientens uttryckliga samtycke eller om det uttryckligen särskilt föreskrivs i lag om utlämnande av uppgifter eller rätt att få ta del av uppgifter.

I lagstiftningen föreskrivs för yrkesutbildade personer inom hälso- och socialvården skyldigheter och rättigheter att utan hinder av sekretessbestämmelserna göra olika anmälningar till myndigheter. Mer information om anmälningsplikter och -rättigheter för yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården hittar du på vår webbplats.

Utlämnande av uppgifter till polisen

Verksamhetsenheter, yrkesutbildade personer och välfärdsområden är i vissa fall enligt lag skyldiga att till polisen lämna ut sekretessbelagda patient- och klientuppgifter som de förfogar över även när patienten eller klienten inte har gett sitt uttryckliga samtycke till detta.

För att kunna lämna ut sekretessbelagda uppgifter till en polis ska polisen lägga fram en motivering för att få uppgifterna. Utlämnandet av uppgifter förutsätter att lagen innehåller en bestämmelse av vilken rätten att få uppgifter eller skyldigheten att lämna ut uppgifter uttryckligen framgår. Den som lämnar ut uppgifterna svarar för att utlämnandet är lagenligt. Uppgifter får lämnas ut endast i den omfattning som behövs för att polisuppdraget i fråga ska kunna utföras. Detta kan i praktiken innebära till exempel att patientjournaler som gäller en patient inte kan lämnas till polisen som sådana, utan att de uppgifter som polisen begär anges i ett separat läkarutlåtande.

Rättsmedicinsk utredning av dödsorsak

I samband med rättsmedicinsk utredning av dödsorsak är en läkare eller annan person som behandlat den avlidna under dennas sista sjukdom, eller som annars har kännedom om omständigheter som har samband med dödsfallet, skyldig att på begäran åt polisen eller annan undersökningsmyndighet lämna uppgifter om omständigheter, som hen har vetskap om och som är nödvändiga för utredandet av dödsorsaken.

Utredning av brott

Vid förundersökning kan en läkare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården vara skyldig att avge vittnesmål bland annat om sekretessbelagda patientuppgifter, om det är fråga om ett brott för vilket det strängaste föreskrivna straffet är minst sex år fängelse. Utlämnandet av sekretessbelagda uppgifter förutsätter i dessa situationer alltid att polisen uppger att det brott som utreds uppfyller det ovan nämnda kravet. I annat fall får uppgifterna inte lämnas ut heller vid brottsutredningar utan patientens uttryckliga skriftliga samtycke.

När polisen utreder ett i strafflagen (kap. 15 10 §) avsett grovt brott eller brott vars maximistraff är minst fyra år fängelse, ska välfärdsområdet lämna ut uppgifter ur en socialvårdsklients sekretessbelagda handling till polisen, om polisen begär det och om det behövs för att utreda brottet. På eget initiativ kan sekretessbelagda uppgifter om en socialvårdsklient också lämnas ut till polisen när ett sådant brott som nämns ovan misstänks eller när någon misstänks ha gjort sig skyldig till ett mindre brott och välfärdsområdet bedömer att det är nödvändigt att lämna ut uppgifterna på grund av ett barns intresse eller ett synnerligen viktigt allmänt eller enskilt intresse.