Valviras och regionförvaltningsverkets rätt att få sekretessbelagda uppgifter

Enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården har Valvira och regionförvaltningsverket rätt att på begäran, utan hinder av sekretessbestämmelserna och avgiftsfritt få de uppgifter som de behöver för skötseln av sina uppgifter. 

Skyldigheten att lämna ut uppgifter gäller

  • statens, kommunernas och samkommunernas samt vissa andra offentligrättsliga samfund, anstalter, sammanslutningar och inrättningar som bedriver service- eller sjukvårdsverksamhet
  • apotek
  • statliga myndigheter och myndigheter inom välfärdsområden
  • Folkpensionsanstalten (FPA)
  • Pensionsskyddscentralen (PSC)
  • patientskadenämnden
  • pensionsstiftelser
  • pensionsanstalter
  • försäkringsanstalter
  • privata serviceproducenter av socialtjänster.

Också en yrkesutbildad person inom socialvården och hälso- och sjukvården är utan hinder av sekretessbestämmelserna skyldig att lämna ut de uppgifter som Valvira eller regionförvaltningsverket begär för skötseln av deras uppgifter. Läs mer om anmälningsplikter för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på vår webbplats.

Myndigheter, sammanslutningar och anstalter samt apotek har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att även utan begäran från Valvira underrätta tillsynsmyndigheten om en sådan omständighet som kan äventyra klient- eller patientsäkerheten.