Registreringar av tjänsteproducenter och tjänsteenheter inom social- och hälsovården

Produktion av social- och hälsovårdstjänster förutsätter att tjänsteproducenten och tjänsteenheten har registrerats i det riksomfattande registret över tjänsteproducenter (Soteri) och att ett beslut har fattats om registreringen.

Registrering av en tjänsteproducent ger inte i sig rätt att producera social- och hälsovårdstjänster i enlighet med tillsynslagen. En förutsättning för att producera tjänster är registrering av tjänsteenheten.

Behandlingen av registreringsansökningar som inkommit via elektronisk ärendehantering har blivit överbelastad. Vänligen fyll i alla delar av ansökan noggrant så att vi kan få all nödvändig information utan begäran om ytterligare förtydligande. Läs nogrannare anvisningarna i Soteri-nyheten.

Ett tidigare beviljat tillstånd eller en tidigare registrerad anmälan för privat socialservice eller privat hälso- och sjukvård förblir i kraft. Dessa aktörer kan fortsätta sin verksamhet med iakttagande av bestämmelserna i tillsynslagen. Aktörernas uppgifter överförs automatiskt från Valveri-registret till Soteri-registret. Nya tjänsteproducenter ska göra en registreringsansökan via Soteri. De tjänsteproducenter som redan finns i registret ska lämna alla ändringsansökningar via den nya e-tjänsten.

Offentliga tjänsteproducenter ska till tillsynsmyndigheten lämna uppgifter för registrering i enlighet med tillsynslagen senast den 31.12.2025.

Behörig myndighet

Ansökningsprocessen och handläggningen är huvudsakligen elektroniska; ansökan lämnas i e-tjänsten och styrs därifrån till den behöriga registreringsmyndigheten.

Om du endast ansöker om registrering av tjänsteproducent utan tjänsteenhet behandlas ansökan av Valvira. Om du samtidigt ansöker om registrering av både en tjänsteproducent och minst en tjänsteenhet, behandlas ansökan enligt behörighetsindelningen på följande sätt; regionförvaltningsverket behandlar registreringsärenden för tjänsteproducenter som producerar tjänster inom verksamhetsområdet för ett regionförvaltningsverk. Valvira behandlar registreringsärenden för tjänsteproducenter som producerar tjänster inom verksamhetsområdet för minst två regionförvaltningsverk.

Om en tjänsteproducent producerar tjänster inom bara ett regionförvaltningsverks verksamhetsområde, kan tjänsteproducenten också lämna uppgifterna för tjänsteenhetens registrering skriftligt på annat sätt än i elektroniskt format direkt till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde man avser producera tjänster. Observera att det sätt på vilket ansökan lämnas in påverkar registreringsavgifterna. Om du lämnar ansökan i e-tjänsten är hanteringsavgiften lägre.

Upphörande av verksamhet

Om du vill upphöra med verksamheten som tjänsteproducent ska du lämna en anmälan om upphörande via Soteris elektroniska ärendehantering. Tjänsten styr automatiskt anmälan om upphörande av verksamheten till rätt myndighet för behandling. När vi har behandlat din anmälan om upphörande raderas dina uppgifter ur Soteri-registret. När du upphör med verksamheten ska du överföra patient- och klienthandlingarna till FPA för förvaring och arkivering. Skyldigheten att överföra handlingar gäller inte situationer där en privat tjänsteproducent har producerat tjänster exempelvis för ett välfärdsområde eller en annan serviceanordnare. Läs mer om arkiveringstjänsten för patient- och klienthandlingar på FPA:s webbplats.

Vanliga frågor om registreringar av tjänsteproducenter och tjänsteenheter