Självbestämmanderätt för personer med funktionsnedsättning inom socialvårdstjänsterna 

Med självbestämmanderätt för personer med funktionsnedsättning avses rätten till jämlikhet samt personlig frihet och integritet. En person med funktionsnedsättning har rätt att bestämma över sitt eget liv och rätt att fatta beslut som gäller hen själv.

Olika former av funktionsnedsättning kan påverka sådana personers möjlighet att utöva sin självbestämmanderätt. Exempel på funktionsnedsättningar är synstörningar, svårigheter med att frambringa tal, sensoriska skador och kognitiva utmaningar. Det är viktigt att biträden tar hänsyn till klientens individuella funktionsnedsättningar och kommunikationsmedel, så att personens självbestämmanderätt förverkligas.

När en myndighet eller en serviceproducent ordnar tjänster för en person med funktionsnedsättning ska personens individuella behov beaktas, och på basis av dessa ska de rimliga anpassningsåtgärder som behövs genomföras. Med hjälp av rimliga anpassningsåtgärder bidrar man till jämställdheten för personer med funktionsnedsättning, säkerställer att deras rättigheter genomförs och möjliggör deras delaktighet i frågor som rör dem själva. Enskilda rimliga anpassningsåtgärder är medel som hjälper att trygga självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning.

Respekterande av självbestämmanderätten för personer med funktionsnedsättning 

En person med funktionsnedsättning får också göra sådana val eller fatta sådana beslut som enligt en utomståendes åsikt kan vara dåliga. En person med funktionsnedsättning ska inte skyddas från att göra val som är ofördelaktiga för hen, utan det är bra att diskutera dessa val med hen innan hen fattar ett beslut. Man kan hjälpa en person med funktionsnedsättning att bedöma följderna av olika alternativ och försäkra sig om att hen förstår den fråga som behandlas.

När tjänster genomförs ska klientens eget utrymme och självbestämmanderätt respekteras. Detta är särskilt viktigt när stödboendetjänster genomförs. För att möjliggöra deras förmåga att uttrycka sig själva och deras självständiga funktion ska en person med funktionsnedsättning ha tillgång till de hjälpmedel som behövs samt till kommunikationsmetoder som stöder och ersätter tal, och de anställda som bistår hen ska ha tillräcklig kompetens för att använda dessa metoder.