Skyldigheter och ansvar för tillståndshavare av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkoholdrycker

Tillståndshavaren av tillverknings- och partihandelstillstånd för alkoholdrycker ansvarar för att han eller hon har de förutsättningar som behövs för verksamheten enligt tillståndet och den tillförlitlighet som krävs.

Tillståndet gäller tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd som gäller tills vidare är i kraft så länge som tillståndshavaren anses uppfylla förutsättningarna för erhållande av tillverknings- eller partihandelstillstånd. Tillståndet upphör att gälla när tillståndshavaren meddelar att tillståndet eller verksamheten upphör.

Ansvar för produkten

Tillverkaren av alkoholdrycker svarar tillsammans med importören för kvaliteten på och sammansättningen av de alkoholdrycker som överlåtits till konsumtion samt för att produkten och dess förpackningspåskrifter och annan presentation överensstämmer med gällande stadganden och bestämmelser. Om så inte är fallet kan Valvira förbjuda att alkoholdrycker släpps ut på marknaden eller utan ersättning ålägga tillståndshavaren att dra tillbaka alkoholdryckerna från marknaden.

Bokföring och försäljning

Tillståndshavaren är skyldig att föra bok över alkoholhaltiga råvaror, halvfabrikat och produkter. Försäljningen av alkoholdrycker ska bokföras per köpare och tillstånd.

Tillståndshavaren får sälja sina produkter endast till 

  • tillståndshavare av tillstånd som beviljats av Valvira eller regionförvaltningsverket 
  • från skatteupplag för skattefria ändamål som enligt punktskattelagen och lagen om accis på alkoholdrycker 
  • tillståndshavare av användningstillstånd för skattefria alkoholdrycker för det ändamål som nämns i tillståndet. I fråga om kunder med användningstillstånd ska tillståndshavaren också övervaka att inköpskvoten för tillståndet inte överskrids.

Rapportering

Tillståndshavaren av tillverkningstillstånd för alkoholdrycker är skyldig att lämna Valvira produkt-, tillverknings- och leveransuppgifter och tillståndshavaren av partihandelstillstånd ska lämna produkt- och leveransuppgifter i enlighet med Valviras rapporteringsanvisningar. Rapporteringen sköts i alkoholnäringsregistret Allu. 

Anmälan om ändringar i verksamheten

Tillståndshavaren ska anmäla ändringar i sin verksamhet. Ändringarna anmäls via alkoholnäringsregistret Allu. Partiförsäljarna och tillverkarna ska bland annat anmäla om tillverkningsstället eller lagret utvidgas eller produktgrupperna hos tillverkarna av alkoholdrycker ökas. Ett nytt tillverknings- eller lagerställe söks som ett nytt tillstånd. Tillståndshavaren ansvarar för att uppgifterna om företaget, inklusive ansvariga personer och verkliga förmånstagare, är uppdaterade i patent- och registerstyrelsens (PRH) register. Dessa uppgifter behöver inte längre lämnas till Valvira.

Om tillståndshavaren överlåter affärsverksamheten till ett annat bolag eller en privat näringsidkare eller om aktörens FO-nummer ändras, ska den som fortsätter affärsverksamheten ansöka om ett nytt tillverknings-, partihandels- eller användningstillstånd hos Valvira. En ny företagare får inte inleda sin verksamhet förrän Valvira har beviljat tillstånd.

Förbud och sanktioner

Valvira kan förbjuda tillståndshavaren att fortsätta den näringsverksamhet som avses i alkohollagen, om verksamheten väsentligt strider mot god sed och verksamheten i fråga inte har korrigerats eller avslutats inom en skälig tid trots uppmaning.

I vissa situationer kan Valvira ålägga tillståndshavaren att betala en påföljdsavgift. Enligt livsmedelslagen kan Valvira kräva att tillståndshavaren avhjälper ett missförhållande, förbjuder tillverkning av alkoholdrycker, handel på den inre marknaden, export, partihandel och annan distribution, servering och annan överlåtelse samt användning av livsmedel vid tillverkning av livsmedel. Dessa åtgärder är möjliga om livsmedlet eller de uppgifter som lämnats om det, den livsmedelslokalen eller den livsmedelsverksamhet som bedrivs där är sådan att det orsakar eller kan orsaka allvarlig fara för människors hälsa.

Mer information om förbud och sanktioner finns på vår sida Förbud och sanktioner.