Marknadsföring av alkohol

Marknadsföringen av alkohol begränsas genom lagstiftning. Syftet med begränsningen är att minska alkoholens skadeverkningar.

Tillsynen av marknadsföringen av alkoholdrycker hör i första hand till regionförvaltningsverken. Regionförvaltningsverken övervakar marknadsföringen av alkoholdrycker inom sina egna områden. Valvira övervakar marknadsföringen av alkoholdrycker som händer på flera än ett regionförvaltningsverkets område eller på riksnivå.

Valvira har publicerat en anvisning om marknadsföring av alkoholdrycker. Du hittar anvisningen i slutet av denna sida. Anvisningen gäller tillämpningen av marknadsföringsbestämmelserna i alkohollagen och i den presenteras också tillsynsmyndigheternas hittillsvarande avgörandepraxis. 

Lagen förbjuder marknadsföring av starka alkoholdrycker

Enligt alkohollagen är marknadsföring, indirekt marknadsföring och annan säljfrämjande verksamhet för starka alkoholdrycker med en volym på över 22 volymprocent förbjuden. Marknadsföringen är tillåten endast i särskilt föreskrivna undantagsfall, såsom på serverings- och detaljhandelsställen för starka alkoholdrycker samt i prislistor som är tryckta eller publicerade på webbplatsen. Mer information om marknadsföring av starka alkoholdrycker finns på vår webbplats Marknadsföring av starka alkoholdrycker och i anvisningen om marknadsföring av alkohol i slutet av denna sida.

Svaga alkoholdrycker får marknadsföras i begränsad omfattning

Marknadsföring, indirekt marknadsföring och annan säljfrämjande verksamhet för svaga alkoholdrycker med en volym på högst 22 volymprocent är i regel tillåten, men i alkohollagen fastställs flera begränsningar för olika former av marknadsföring. Reklam för dessa produkter får till exempel inte genomföras på allmän plats och får inte riktas mot minderåriga eller strida mot god sed. Mer information om marknadsföring av svaga alkoholdrycker finns på vår webbplats Marknadsföring av svaga alkoholdrycker och i anvisningen om marknadsföring av alkohol i slutet av denna sida.

Vanliga frågor om marknadsföring av alkohol