Dataskyddsbeskrivning av produkttillsyn enligt tobakslagen

Denna datasekretessbeskrivning gäller registret över produkttillsyn enligt tobakslagen. Dataskyddsbeskrivningen har uppdaterats 28.10.2022.

Den personuppgiftsansvarige är Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är att utföra uppgifter relaterade till myndighetens tillsyn och styrning (särskilt uppgifter som ingår i EU:s gemensamma webbportal EU-CEG och dess nationella gränssnitt). Syftet är dessutom att fullgöra myndighetens skyldighet att producera och sprida information samt att offentliggöra de anmälda uppgifterna om produkter som avses i tobakslagen (gäller särskilt den offentliga söktjänsten för produktanmälningar). Uppgifterna behandlas inte för andra ändamål.

Valvira använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Personuppgifter som behandlas

  • Anmälarens beteckning
  • Anmälarens namn
  • Typ av anmälare (tillverkare eller importör)
  • Anmälarens kontaktuppgifter
  • Person som för anmälarens räkning matar in uppgifter inklusive identifierings- och kontaktuppgifter

Personuppgifter som offentliggörs:

  • Anmälaren av produktuppgifter
  • Anmälarens ställning på marknaden (tillverkare eller importör)