Alkoholijuomien valmistus- ja tukkumyyntiluvanhaltijan velvollisuudet ja vastuut

Alkoholijuomien valmistus- ja tukkumyyntiluvanhaltija vastaa siitä, että hänellä on luvanmukaiseen toimintaan tarvittavat edellytykset ja vaadittava luotettavuus.

Lupa on voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Toistaiseksi voimassa oleva lupa on voimassa niin kauan kuin luvanhaltijan katsotaan täyttävän valmistus- tai tukkumyyntiluvan saamisen edellytykset. Luvan voimassaolo päättyy, kun luvanhaltija ilmoittaa luvan tai toiminnan lopettamisesta.

Vastuu tuotteesta

Alkoholijuoman valmistaja vastaa yhdessä maahantuojan kanssa kulutukseen luovuttamansa alkoholijuoman laadusta ja koostumuksesta sekä siitä, että tuote ja sen päällysmerkinnät ja muu esittely ovat siitä annettujen säännösten ja määräysten mukaisia. Jos näin ei ole, Valvira voi kieltää alkoholijuoman luovuttamisen markkinoille tai ilman korvausta velvoittaa luvanhaltijaa poistamaan alkoholijuoman markkinoilta.

Kirjanpito ja myynti

Luvanhaltija on velvollinen pitämään kirjanpitoa alkoholipitoisista raaka-aineista, puolivalmisteista ja tuotteista. Alkoholijuomien myynnit pitää kirjata ostaja- ja lupakohtaisesti.

Luvanhaltija saa myydä tuotteitaan ainoastaan 

  • Valviran tai aluehallintoviraston myöntämän luvan haltijoille 
  • verottomasta varastosta valmisteverotuslaissa ja alkoholijuomaverolaissa verottomaksi säädettyihin tarkoituksiin 
  • verottoman alkoholijuoman käyttöluvan haltijalle luvassa mainittuun tarkoitukseen. Käyttölupa-asiakkaiden kohdalla luvanhaltijan on valvottava myös, että luvan ostokiintiö ei ylity.

Raportointi

Alkoholijuomien valmistusluvanhaltija on velvollinen toimittamaan Valviralle tuote-, valmistus ja toimitustiedot ja tukkumyyntiluvanhaltija tuote- ja toimitustiedot Valviran raportointiohjeiden mukaisesti. Raportointi hoidetaan alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa.

Toiminnan muutoksista ilmoittaminen

Luvanhaltijan on ilmoitettava toiminnassaan tapahtuvista muutoksista. Muutokset ilmoitetaan alkoholielinkeinorekisteri Allun sähköisessä asioinnissa. Tukkumyyjien ja valmistajien on ilmoitettava muun muassa valmistuspaikan tai varaston laajennuksesta ja alkoholijuomien valmistajien valmistettavien tuotteiden tuoteryhmien lisäyksestä. Uusi valmistus- tai varastopaikka haetaan uutena lupana. Luvanhaltija vastaa siitä, että yritystä koskevat tiedot, mukaan lukien vastuuhenkilöt ja tosiasialliset edunsaajat, ovat ajan tasalla patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) rekisterissä. Näitä tietoja ei tarvitse enää toimittaa Valviraan.

Jos luvanhaltija luovuttaa liiketoiminnan toiselle yhtiölle tai yksityiselle liikkeenharjoittajalle tai jos toimijan Y-tunnus muuttuu, on liiketoiminnan jatkajan haettava uusi valmistus-, tukkumyynti- tai käyttölupa Valviralta. Uusi yrittäjä ei saa aloittaa toimintaansa ennen kuin Valvira on myöntänyt hänelle luvan.

Kiellot ja sanktiot

Valvira voi kieltää luvanhaltijaa jatkamasta alkoholilaissa tarkoitettua elinkeinotoimintaa, jos toiminta on olennaisesti hyvän tavan vastaista eikä kyseistä toimintaa ole korjattu tai lopetettu asetetussa kohtuullisessa määräajassa kehotuksesta huolimatta.

Tietyissä tilanteissa Valvira voi määrätä luvanhaltijan maksamaan seuraamusmaksun. Elintarvikelain mukaan Valvira voi edellyttää luvanhaltijaa korjaamaan epäkohdan, kieltää alkoholijuoman valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa. Nämä toimet ovat mahdollisia, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai voi aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle.

Lisää tietoa kielloista ja sanktioista löydät Kiellot ja sanktiot -sivulta.