Tupakkalain mukaiset varmistuslaboratoriot

Tupakkatuotteiden päästömittaukset on varmistettava ja savukkeiden palamisominaisuudet osoitettava laboratoriossa, joka on Valviran hyväksymä ja valvoma. 

Laboratorio katsotaan ilman erillistä päätöstä hyväksytyksi, jos laboratorio toimittaa Valviralle todistuksen siitä, että toinen Euroopan unionin (EU) jäsenvaltion viranomainen on hyväksynyt laboratorion. Lisäksi laboratorion pitää ilmoittaa ne perusteet, joilla laboratorio ja käytetyt menetelmät on hyväksytty. 

Muussa tapauksessa laboratorion pitää toimittaa hyväksymistä koskeva hakemuksensa Valviralle.

Hakemuksessa pitää olla seuraavat tiedot:

  1. laboratorion nimi, yhteystiedot sekä yritys- ja yhteisötunnus
  2. tutkimuksista vastaava henkilö ja hänen yhteystietonsa
  3. laboratorion toiminnan keskeyttämisen, lopettamisen tai uudelleen käynnistämisen ajankohta

Lisäksi hakemuksen liitteenä pitää olla todistus siitä, että FINAS-akkreditointipalvelu on todennut laboratorion päteväksi suorittamaan päästömittauksia ja paloturvallisuustestejä. Myös laboratoriossa käytettävät menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin. Laboratorion pitää ilmoittaa Valviralle, jos hakemuksessa ilmoitetuissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. 

Päästömittauksia varmistavan testauslaboratorion ei voimassa olevan tupakkalain mukaan tarvitse olla viranomainen, vaan mittaamisen, varmistamisen ja osoittamisen voi tehdä myös muu akkreditoitu tutkimuslaboratorio. Laboratorio ei kuitenkaan saa olla suoraan tai välillisesti tupakkateollisuuden omistuksessa tai määräysvallassa. Tämän vuoksi valmistajan tai maahantuojan yhteydessä toimivaa testauslaboratoriota ei voida hyväksyä suorittamaan edes omien tuotteidensa mittauksia tai varmistamista.

EU:n jäsenvaltiot toimittavat Euroopan komissiolle hyväksyttyjen laboratorioiden luettelon. Komissio asettaa luettelot julkisesti saataville. Luettelon löydät myös tämän sivun lopusta.