Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan selvitykset ja tilastot

Aluehallintovirastot ja Valvira laativat vuosittain selvitykset, joissa tarkastelevat sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaista toteutumisesta hyvinvointialueilla.

Selvitykset koskevat

  • palvelujen yhdenvertaista toteutumista
  • yhdenvertaista saatavuutta ja laatua
  • keskeisiä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen valvontahavaintoja. 

Valviran selvitys (pdf).

Löydät aluehallintovirastojen aluekohtaiset selvitykset heidän verkkosivuiltaan.

Valvira toimittaa selvitykset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriölle. THL hyödyntää selvityksiä laatiessaan vuosittain asiantuntija-arvion sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. THL tekee arvion valtakunnallisesti, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueittain sekä hyvinvointialueittain.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan tilastoja

Valvonta-asiat tilastoidaan, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuvaa siitä, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilanne valvonnan näkökulmasta. Valvontatilastotiedot muodostavat osan valvonnan tietopohjasta, jota hyödynnetään tietoon perustuvassa valvonnassa. Tietoon perustuvan valvonnan tavoitteena on suunnata valvontaa kohti ennakointia, jonka myötä valvontaviranomaiset voivat tukea palvelunjärjestäjien ja -tuottajien omavalvontaa.

Valviraan selvitettäväksi tulleet uudet, ratkaistut ja keskeneräiset sosiaalihuollon valvonta-asiat 2021–2023

Luvut eivät sisällä siirtoja aluehallintovirastoille tai muille viranomaisille.

Selvitettäväksi tulleet Vuosi 2021 Vuosi 2022 Vuosi 2023
Avatut 368 248 205
Avoimet 189 132 164
Ratkaistut 398 298 171

Valviraan selvitettäväksi tulleet uudet, ratkaistut ja vuodenvaihteessa kesken olevat terveydenhuollon valvonta-asiat 2021–2023

Luvut eivät sisällä siirtoja aluehallintovirastoille tai muille viranomaisille.

Selvitettäväksi tulleet Vuosi 2021 Vuosi 2022 Vuosi 2023
Avatut 1093 2560 1400
Avoimet 523 1013 764
Ratkaistut 1135 2083 1655

Valviraan selvitettäväksi tulleet uudet sosiaalihuollon valvonta-asiat jaoteltuna asiaryhmittäin 2021–2023

Luvut eivät sisällä siirtoja aluehallintovirastoille tai muille viranomaisille.

Asiaryhmä Vuosi 2021 Vuosi 2022 Vuosi 2023
Valvontaohjelmiin perustuvat asiat 16 3 2
Kantelut 177 123 80
Lausunnot 13 8 9
Varsinaiset valvonta-asiat 162 114 114
Yhteensä 368 248 205

​​​​​​Valviraan selvitettäväksi tulleet terveydenhuollon valvonta-asiat asiaryhmittäin 2021–2023

Luvut eivät sisällä siirtoja aluehallintovirastoille tai muille viranomaisille.

Asiaryhmä Vuosi 2021 Vuosi 2022 Vuosi 2023
Valvontaohjelmiin perustuvat asiat 3 2 6
Kantelut 416 374 405
Lausunnot 130 127 96
Varsinaiset valvonta-asiat 544 2057 893
Yhteensä 1093 2560 1400
  • Kantelut ovat asiakkaiden, potilaiden tai heidän omaistensa tekemiä kanteluja hoidosta tai kohtelusta.
  • Muun valvonnan asiat ovat esimerkiksi työnantajien, apteekkien ja poliisin tekemiä ilmoituksia. Myös Valviran oma-aloitteisesti, esimerkiksi mediauutisoinnin perusteella vireille ottamat asiat kuuluvat tähän ryhmään.
  • Lausunnot ovat viranomaisille, esimerkiksi poliisille, tuomioistuimille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle heidän pyynnöstään annettuja lausuntoja.
  • Valvontaohjelman mukainen valvonta on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliseen valvontaohjelmaan pohjautuvaa suunnitelmaperusteista valvontaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnan päätökset ammattiryhmittäin 2021–2023

Ammattiryhmä Vuosi 2021 Vuosi 2022 Vuosi 2023
Lääkärit 79 67 72
Hammaslääkärit 4 10 10
Sairaanhoitajat/ terveydenhoitajat/ kätilöt 60 66 93
Lähihoitajat  (terveydenhuolto ja sosiaalihuolto) 84 87 153
Farmaseutit/ proviisorit 6 4 10
Sosiaalihuollon ammattihenkilöt (pl. lähihoitajat) 6 3 3
Muut 15 26 28