Tupakkalain ohjaus

Tältä sivulta löydät tietoa tupakkalain ohjauksesta. Tupakkalain ja sen perusteella annettujen säännösten noudattamisen yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Valvira puolestaan ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia tupakkalain perusteella niille kuuluvien tehtävien hoitamisessa sekä laatii valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on turvata terveellinen elinympäristö ihmisille vähentämällä, poistamalla tai ehkäisemällä terveysriskejä. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat tupakkalain, terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukainen valvonta sekä eläinlääkintähuolto. Valtakunnallinen ohjaus tupakkalain ja terveydensuojelulain osalta kuuluu Valviralle. Ympäristöterveydenhuollon ylin johto ja ohjaus kuuluu omilla toimialoillaan sosiaali- ja terveysministeriölle sekä maa- ja metsätalousministeriölle. Lisää tietoa ympäristöterveydenhuollosta saat sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Keskusvirastot eli Valvira ja Ruokavirasto laativat yhdessä ympäristöterveydenhuollon yhteisen valtakunnallisen valvontaohjelman. Valvontaohjelmassa määritellään yhteiset periaatteet eri toimialojen valvontaohjelmille sekä ympäristöterveydenhuollon kunnallisten valvontaviranomaisten valvonnalle.

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma

Valviran tehtäviin kuuluu valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman laatiminen. Valvontaohjelmassa on otettu huomioon ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa asetetut ympäristöterveydenhuollon yhteiset tavoitteet. 

Tupakkalain valvontaohjelman tavoitteena on valvonnan toimeenpanon ohjaaminen ja yhteensovittaminen. Valvontaohjelma yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa ja edistää toiminnanharjoittajien yhdenvertaista asemaa valvonnan tiheyden ja laadun osalta. Valvontaa ohjaavien painopisteiden avulla valvonnan voimavarat kohdistetaan tehokkaasti ja suunnitelmallisesti ja samalla edistetään tupakkalain tavoitteiden toteutumista.

Tupakkalain toimeenpanon valvonnan painopisteet vuosille 2022–2024 ovat tuotevalvonta, markkinointikiellon valvonta sekä omavalvonnan tukeminen ja yhteistyö ehkäisevän päihdetyön kanssa.

Kunnan valvontasuunnitelmat

Kunnan tehtäviin kuuluu tupakkalain noudattamisen säännöllistä valvontaa koskevan valvontasuunnitelman laatiminen. Valvonnan pitää olla laadukasta, riskiperusteista ja terveyshaittoja ehkäisevää.

Valvontasuunnitelmassa otetaan huomioon valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma paikallisten tarpeiden mukaisesti. Aluehallintovirasto arvioi alueensa valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista.