Botuliinihoidot

Botuliinitoksiinihoitojen antaminen on toimenpide, joka edellyttää vaativaa lääketieteellistä osaamista. Tämän vuoksi botuliinitoksiinihoitojen antaminen katsotaan terveydenhuollon toiminnaksi myös silloin, kun se annetaan puhtaasti esteettisessä tarkoituksessa.

Botuliinitoksiini on lääkeaine, jota voidaan antaa vain Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutetun lääkärin potilaalle antaman lääkemääräyksen perusteella. Botuliinitoksiinin voi pistää laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on asianmukaisen koulutuksen lisäksi riittävä osaaminen botuliinitoksiinin pistämiseen. Asianmukaisena koulutuksena voidaan pitää koulutusta, johon on sisältynyt riittävästi pistoskoulutusta (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt). Lisäksi mainituilla botuliinitoksiinihoitoja antavilla laillistetuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä täytyy olla suoritettuna nimenomaan botuliinitoksiinin pistämistä varten annettu koulutus. Laillistetun lääkärin on varmistuttava botuliinitoksiinihoitoja antavien muiden laillistettujen terveydenhuollon ammattihenkilöiden osaamisesta ja myönnettävä kirjallinen lupa näiden pistosten antamiseen.

Vastuu botuliinitoksiinihoidoista on lääkärillä. Jos pistoksen antaja ei ole lääkäri, on pistos annettava lääkärin johdon ja valvonnan alaisena palveluyksikössä. Lääkärin pitää olla pistämistilanteessa välittömästi tavoitettavissa paikalle, jotta hän voi valvoa pistämistilannetta ja puuttua siihen tarvittaessa. Muut kuin vaatimukset täyttävät terveydenhuollon ammattihenkilöt eivät voi antaa botuliinitoksiinihoitoja.

Botuliinitoksiinin määräämisestä ja pistämisestä pitää tehdä asianmukaiset potilasasiakirjamerkinnät. Lisäksi palveluyksikön lääkehoitosuunnitelmassa pitää olla erikseen kuvattuna botuliinitoksiinihoitojen antamiseen liittyvät vastuut ja menettelytavat sekä botuliinihoitoihin osallistuvan henkilökunnan osaamisvaatimukset ja osaamisen ja sen ylläpidon varmistamiseen liittyvät keinot.

Terveydenhuollon palvelut

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta säädetään terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Valvontalain mukaan terveyspalvelulla tarkoitetaan muun ohessa potilaan terveydentilan määrittämiseksi, hänen terveytensä palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, terveyden- ja sairaanhoitoa taikka muuta käsittelyä, jossa käytetään lääketieteellisiä tai hammaslääketieteellisiä menetelmiä tai joka perustuu lääketieteeseen tai hammaslääketieteeseen ja, joita suorittavat terveydenhuollon ammattihenkilöt tai joita suoritetaan terveydenhuollon palveluyksikössä, liikkuvana palveluna, etä- tai digiyhteydellä taikka potilaan luona. Botuliinitoksiinihoitojen antaminen sisältyy valvontalain mukaiseen terveyspalvelun määritelmään. 

Terveyspalvelujen tuottaminen edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajien rekisteriin (Soteri) ja että rekisteröinnistä on tehty päätös ennen toiminnan aloittamista. Luvaton terveydenhuollon ammattitoiminta on säädetty rangaistavaksi rikoslaissa. 

Rekisteröintihakemuksen käsittelee aluehallintovirasto, jos palvelua tuotetaan vain yhden aluehallintoviraston alueella. Valvira käsittelee vähintään kahden aluehallintoviraston toimialueella palveluja tuottavan palveluntuottajan rekisteröintiasiat.

Botuliinitoksiinihoitojen antamisen edellytykset lyhyesti

Hoitojen antaja on

  • Suomessa ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri tai
  • laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka opinnot ovat sisältäneet riittävästi pistoskoulutusta (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, kätilö) ja, joka
    • on saanut botuliinitoksiinin pistämistä koskevaa koulutusta ja laillistettu lääkäri on varmistunut hänen osaamisestaan botuliinihoitojen antamisen osalta ja myöntänyt hänelle kirjallisen luvan hoitojen antamiseen
    • toimii palveluyksikössä lääkärin johdon ja valvonnan alaisena

Hoitojen antaminen

  • yksityisesti edellyttää, että palveluntuottaja ja palveluyksikkö on rekisteröity valtakunnalliseen palveluntuottajien rekisteriin (Soteri) ja että rekisteröinnistä on tehty päätös ennen toiminnan aloittamista. 
  • edellyttää myös hoidosta vastaavan lääkärin antamaa lääkemääräystä, potilasasiakirjamerkintöjen laatimista sekä voimassa olevaa potilasvahinkovakuutusta.

Hammaslääkäri on botuliinihoitojen osalta rinnastettavissa Valviran botuliinihoitoja koskevan ohjeistuksen tarkoittamalla tavalla lääkäriin.

Lue tarkemmin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien ja palveluyksiköiden rekisteröinneistä.

Ota yhteyttä

Valvira
Sähköpostilla [email protected]
Soittamalla 0295 209 244
kello 10–11 (terveydenhuollon rekisteröintiasiat)
Soittamalla 0295 209 444
kello 10–11 (terveydenhuollon valvonta)

Aluehallintovirasto
Sähköpostilla [email protected] 
Soittamalla 0295 016 780 (suomeksi)
Soittamalla 295 016 781 (ruotsiksi)
kello 9.30–15.30