Rajattujen lääkevarastojen rekisterin tietosuojaseloste

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden ja tehostetun palveluasumisyksiköiden rajattuja lääkevarastoja koskevan rekisterin tietosuojaseloste on laadittu 12.7.2023 ja päivitetty 25.7.2023.

Rekisterinpitäjä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Aluehallintovirastot toimivat Valviran kanssa rekisterin osalta yhteisrekisterinpitäjinä. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Valvira ja aluehallintovirastot toimivat rajattuja lääkevarastoja koskevissa asioissa lupa- ja valvontaviranomaisina. Tehtäviensä toteuttamiseksi Valvira ja aluehallintovirastot tallentavat valvomiensa rajattujen lääkevarastojen tiedot omiin asianhallintajärjestelmiinsä

Ne tallentavat rajatuista lääkevarastoista lääkelain 72 § mukaiset tiedot Valviran ja aluehallintovirastojen yhteiseen rekisteriin. Kukin viranomainen vastaa tallentamistaan tiedoista ja toimivaltaansa kuuluvien tietojen luovuttamisen lainmukaisuudesta. Valvira vastaa rekisterin ylläpidosta.