Läkare utbildad i EU- eller ETA-stat

Endast en person som legitimerats av Valvira får vara verksam i uppgifter som hör till en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Valvira beviljar på ansökan rättighet att utöva läkaryrket för personer som utbildats såväl i Finland som utomlands.

Ansökan om yrkesrätt

Fyll i ansökningsblanketten (pdf). Skicka ansökan jämte bilagor till Valvira som bilaga till e-posten eller per post. Handläggningstiden för ansökan börjar löpa från det att alla nödvändiga handlingar har inkommit till Valvira.

Skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per e-post till: [email protected].

Notera att e-post inte rekommenderas för sändning av sekretessbelagda uppgifter. Du kan skicka skyddad e-post via Valviras tjänst. Läs mer om att skicka material via e-post till Valvira på vår webbplats.

Behandling av ansökan om yrkesrättigheter är avgiftsbelagd. För en återkallad ansökan debiteras hälften av beslutsavgiften. Du förbinder dig att betala förhandlingsavgiften när du skickar in en ansökan. Kontrollera avgifterna på sidans nedre kanten i punkten avgifter.

ELLER skicka den ifyllda ansökan jämte bilagor per post till
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
PB 43
00521 Helsingfors

Bifoga kopior av följande handlingar till ansökan:

 1. Pass eller identitetskort som utfärdats inom EU/EES-området (det vill säga handling som styrker identitet och medborgarskap). Vänligen se anvisningar på vår websida om du inte har en finländsk personbeteckning. 
 2. Examensintyg
  Om du ansöker om legalisering av specialistläkare, bifoga till ansökan även det examensbevis som du fått från grundutbildningen för läkare.
 3. Intyg över tillräckliga språkkunskaper i finska eller svenska.
  Läs mer om kraven på språkkunskap på vår webbplats. Utan intyg över språkkunskaper kan Valvira endast godkänna yrkeskvalifikationer. Det här förutsätter att du är en EU-/EES-medborgare eller därmed jämförbar och har genomfört din utbildning i ett EU-/EES-land. Ett godkännande av yrkeskvalifikationer ger inte personen rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller att använda en skyddad yrkesbeteckning i Finland. Läs mer om godkännande av yrkeskvalifikationer.

  Följande bilagor som nämns i punkterna 4–6 kan vara nödvändiga för att avgöra ansökan. Valvira kan kontrollera dessa uppgifter direkt hos den behöriga myndigheten i EU- och EES-staterna, och du behöver inte lämna in dessa handlingar. Kontrollen kan fördröja handläggningen av ansökan. Om Valvira inte får uppgifterna från den behöriga myndigheten, ska du lämna in intygen i fråga själv.
 4. Intyg över att din rätt att utöva yrket inte har begränsats eller fråntagits dig (till exempel Certificate of Current Professional Status). Intyget får inte vara äldre än tre månader när det inkommer till Valvira. Intyg måste lämnas in för alla de länder där du har beviljats rätt att utöva yrket. ELLER Om du vill att Valvira kontrollerar rätten direkt hos den behöriga myndigheten, ska du ange alla länder där du har beviljats rätt att utöva yrket.
 5. Ett intyg från behörig myndighet om hur dina yrkeskvalifikationer uppfyller kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet 2005/36/EG.
 6. Översättningar till finska, svenska eller engelska av de handlingar som nämns i punkterna 4 och 5. Översättningarna måste vara gjorda av en edsvuren eller auktoriserad translator i Finland eller någon annan EU- eller EES-stat. Du kan söka auktoriserade translatorer i Finland via Utbildningsstyrelsens webbtjänst. Om översättaren inte är auktoriserad i en EU- eller EES-stat, kan översättningen godkännas om översättarens ställning har bestyrkts genom ett Apostille- eller Grand Legalisation-intyg.

Valvira kan vid behov begära ytterligare utredning. Ansökningshandlingar blir kvar hos Valvira och de lämnas inte tillbaka efter ett beslut har fattats. Om du ber om att dina handlingar återlämnas under behandlingen av ansökan, kommer detta att avsevärt fördröja behandlingen av ansökan.