Sosiaalihuollon opiskelijana työskentely

Opiskelija voi tietyin edellytyksin toimia sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön tehtävissä tilapäisesti. Laillistetulla ammattihenkilöllä on oikeus työskennellä vakituisesti ammatissaan. Sosiaalihuollon laillistetun ammattihenkilön tehtäviin pitää palkata pätevä henkilö aina, kun se on mahdollista.

Työnantaja vastaa siitä, että henkilöllä on laissa säädetyt edellytykset toimia tehtävässään. Työnantajan velvollisuutena on arvioida tapauskohtaisesti henkilön valmiudet ja se, millaisten tehtävien hoitamiseen hänellä on riittävät edellytykset. Työnantajan pitää varmistaa, että tehtävään palkattu henkilö on suorittanut hyväksytysti opintonsa sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun.

Henkilöt, jotka työskentelevät tilapäisesti sosiaalihuollon laillistettavassa ammatissa, ovat valvonnan piirissä samalla tavoin kuin ammattihenkilörekisteriin merkityt sosiaalihuollon laillistuksen saaneet henkilöt.

Tilapäinen työskentely sosiaalityöntekijän ammatissa

Lain mukaan sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti enintään vuoden ajan sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä opintoihin kuuluvan käytännön harjoittelun. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa työskentelevän pitää työskennellä laillistetun sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa työskentelevällä henkilöllä ei ole sosiaalityöntekijälle säädettyä oikeutta päättää kiireellisissä tapauksissa tahdosta riippumattoman huollon antamisesta tai siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Opiskelija voi pyytää oppilaitokselta todistuksen siitä, että hän on suorittanut hyväksytysti aineopinnot ja niihin liittyvän harjoittelun.  

Jokaiselle sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimivalle opiskelijalle pitää kirjallisesti nimetä ohjaajaksi laillistettu sosiaalityöntekijä, jonka johdon ja valvonnan alaisena hän työskentelee. Ohjaajan pitää seurata, ohjata ja valvoa tilapäisesti toimivan toimintaa ja puuttua välittömästi mahdollisesti ilmeneviin epäkohtiin.

Tilapäinen työskentely sosionomin tai geronomin ammatissa

Lain mukaan sosionomin tai geronomin ammatissa voi työskennellä tilapäisesti enintään vuoden ajan kyseiseen ammattiin opiskeleva tai sosiaalialalle soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on riittävät edellytykset ammatissa toimimiseen. Tutkinnon soveltuvuuden ja riittävien edellytysten toteutumisen arvioi työnantaja.

Ulkomailla tutkinnon suorittaneen oikeus työskennellä tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön tehtävissä

Henkilö, joka on suorittanut sosiaalihuollon tutkinnon muualla kuin Suomessa, voi työskennellä tilapäisesti kyseisessä ammatissa Suomessa vain suorittaessaan Valviran tai Opetushallituksen hänelle määräämää sopeutumisaikaa. Henkilö voi aloittaa sopeutumisajan sen jälkeen, kun hänellä on tehtävien vaatima riittävä kielitaito ja Valviran rekisteröintitodistus sopeutumisajasta. Lue lisää sopeutumisajan suorittamisesta verkkosivultamme.

Ota yhteyttä

Sähköpostilla [email protected]

Soittamalla 0295 209 550
arkisin kello 10–11 (ei keskiviikkoisin)