Arbete som studerande inom socialvården

Studerande kan under vissa förutsättningar arbeta tillfälligt med uppgifterna för en legitimerad yrkesperson inom socialvården. En legitimerad yrkesperson har rätt att arbeta i sitt yrke permanent. Alltid när det är möjligt ska en kvalificerad person anställas för att utföra uppgifterna för en legitimerad yrkesperson inom socialvården.

Arbetsgivaren ansvarar för att personen har de lagstadgade förutsättningarna för att arbeta med uppgiften. Arbetsgivaren är skyldig att separat från fall till fall bedöma personens färdigheter och avgöra vilka uppgifter hen har tillräckliga förutsättningar att sköta. Arbetsgivaren ska säkerställa att den som anställs för uppgiften har slutfört sina studier och tillhörande praktik med godkända resultat.

Personer som arbetar tillfälligt i ett yrke som är föremål för legalisering inom socialvården omfattas av tillsyn på samma sätt som legitimerade yrkespersoner inom socialvården, som har upptagits i registret över yrkesutbildade personer.

Tillfälligt arbete inom socialarbetarens yrke

Enligt lagen kan en person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat har avlagt grund- och ämnesstudierna i socialt arbete och tillhörande praktik arbeta tillfälligt inom socialarbetaryrket i högst ett år. En person som arbetar tillfälligt inom socialarbetaryrket ska arbeta under ledning och tillsyn av en legitimerad socialarbetare. En person som arbetar tillfälligt inom socialarbetaryrket har inte den i lag fastställda rätten för socialarbetare att i brådskande fall besluta om vård oberoende av patientens vilja eller anknytande vårdåtgärder.

Studerande kan be läroinrättningen om ett intyg över att han eller hon har avlagt ämnesstudierna med vitsordet godkänt och genomfört anknytande praktik.  

För varje studerande som arbetar tillfälligt inom socialarbetaryrket ska en handledare som är en legitimerad socialarbetare utses skriftligen, och studeranden ska arbeta under dennes ledning och tillsyn. Handledaren ska följa upp, handleda och övervaka den tillfälligt arbetande personens verksamhet, och omedelbart ingripa vid eventuella missförhållanden.

Tillfälligt arbete i socionom- eller geronomyrket

Enligt lagen kan en person som studerar för ifrågavarande yrke eller har avlagt en för det sociala området lämplig högskoleexamen, och som har tillräckliga förutsättningar att vara verksam i yrket tillfälligt arbeta med socionom- eller geronomyrket i högst ett år. Arbetsgivaren bedömer om examen är lämplig och om personen har tillräckliga förutsättningar.

Rätten för en person som avlagt examen utomlands att arbeta tillfälligt i yrket för en legitimerad yrkesperson

En person som har avlagt en examen inom socialvård i ett annat land än Finland kan arbeta tillfälligt i detta yrke i Finland endast då han eller hon genomför den anpassningsperiod som Valvira eller Utbildningsstyrelsen föreskriver honom eller henne. Personen kan inleda anpassningsperioden då han eller hon har de språkkunskaper som krävs för uppgifterna och ett registreringsbevis från Valvira om anpassningsperioden. Läs mer om genomförande av anpassningsperioden på vår webbplats. 

Kontakta oss

E-post [email protected]

Telefon 0295 209 550
Vardagar klockan 10–11 (inte onsdagar)