Tillfällig verksamhet som yrkesperson inom socialvården

Tillfällig verksamhet i en socialarbetares yrke

En person som studerar för att bli socialarbetare och som med godkänt resultat har avlagt ämnesstudierna och praktik i socialt arbete kan tillfälligt i högst ett år arbeta inom socialarbetaryrket. En person som tillfälligt arbetar inom socialarbetaryrket ska arbeta under ledning och tillsyn av en legitimerad socialarbetare. En person som tillfälligt arbetar inom socialarbetaryrket har inte den i lag fastställda rätten för socialarbetare att i brådskande fall besluta om vård oberoende av patientens vilja eller anknytande vårdåtgärder.

Arbetsgivaren ansvarar för att en person som tillfälligt arbetar i socialarbetarens yrke har de lagstadgade förutsättningarna att arbeta med uppgiften. Arbetsgivaren är skyldig att separat från fall till fall bedöma personens färdigheter och avgöra vilka uppgifter hen har tillräckliga förutsättningar att sköta. Arbetsgivaren ska också säkerställa att den aktuella personens studier och anknytande praktik har genomförts godkänt.

För varje studerande som tillfälligt arbetar inom socialarbetaryrket ska en handledare utses skriftligen, som ska vara en legitimerad socialarbetare, under vars ledning och tillsyn personen arbetar. Handledaren ska följa upp, handleda och övervaka arbetet som den person som är tillfälligt verksam och utan dröjsmål ingripa i eventuella missförhållanden.

Tillfällig verksamhet i en socionoms eller geronoms yrke

En person som studerar inför en socionoms eller geronoms yrke eller har avlagt en för det sociala området lämplig högskoleexamen och som har tillräckliga förutsättningar att vara verksam i yrket, kan tillfälligt i högst ett år vara verksam i socionom- eller geronomyrket. Arbetsgivaren bedömer lämpligheten för personens examen och huruvida personen i fråga har tillräckliga förutsättningar att fungera i uppgiften.

Rätten för en person som avlagt examen utomlands att tillfälligt arbeta i yrket för en legitimerad yrkesperson

En person som har avlagt sin examen utomlands (socialarbetare, socionom, geronom och rehabiliteringshandledare) kan tillfälligt arbeta i yrket för en legitimerad yrkesperson endast under den anpassningsperiod som Valvira fastställer.  Du hittar mer information om anpassningsperioden och lämplighetsprovet på vår sida Anpassningsperiod och lämplighetsprov.