Kantelu yli kahden vuoden takaisista tapahtumista

Julkaisuajankohta 26.7.2023 10.04

Iäkäs henkilö asui ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja lääkäri teki hänelle hoitosuunnitelman loppuvuodesta 2019. Kantelija kertoi saaneensa tiedon tehdystä hoitosuunnitelmasta vasta kesäkuun alussa 2021 keskustellessaan toisen lääkärin kanssa iäkkään henkilön voinnin heikennyttyä. Iäkäs henkilö kuoli pian tämän jälkeen.

Diaarinumero: V/22027/2023
Ratkaisupäivä: 27.6.2023

Omainen kanteli Valviralle iäkkään henkilön hoidosta ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä ja lääkäreiden menettelystä. Kantelun tullessa vireille iäkkään henkilön kuolemasta oli kulunut tasan kaksi vuotta.

Asian ratkaisu

Valvira katsoi, että kantelu koski yli kahta vuotta vanhempaa asiaa eikä sen tutkimiselle ilmennyt kantelussa esitetyn perusteella erityistä syytä.

Ratkaisun perustelut

Hallintolain 53 b §:ssä säädetään hallintokantelun käsittelystä. Sen mukaan kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä kantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä. Valvira ei siten pääsääntöisesti tutki kantelua, joka koskee kahta vuotta vanhempaa asiaa. Tutkiminen on mahdollista poikkeuksellisesti silloin, kun siihen on erityinen syy, esimerkiksi jos merkittävänä pidettävä virhe tai laiminlyönti on tullut ilmi vasta niin pitkän ajan kuluttua, ettei kantelua ole voitu tehdä määräajassa.

Valvira totesi päätöksessään, että kantelu oli tullut vireille tasan kaksi vuotta siitä, kun kantelun kohteena ollut iäkäs henkilö oli kuollut. Kantelussa viitattiin toimintayksikössä tapahtuneisiin hoitovirheisiin, jotka jäivät kuitenkin pääosin tarkentamatta. Käytännössä nämä olisivat kuitenkin tapahtuneet iäkkään henkilön hoidon aikana eli yli kaksi vuotta sitten. Kantelusta ei myöskään ilmennyt, oliko kantelun kohteena ollut iäkäs henkilö tietoinen hänelle loppuvuodesta 2019 laaditusta hoitosuunnitelmasta tai oliko hän mahdollisesti osallistunut sen laatimiseen. Näin ollen Valvira katsoi, ettei ollut erityistä syytä tutkia yli kaksi vuottaa vanhaa kantelua.  

Valvira ohjasi lopuksi, että muistutusta koskevissa pykälissä ei ole säädetty muistutuksen käsittelystä, kuten on säädelty hallintolain 53 b §:ssä lähtökohtaisesta kahden vuoden kantelun käsittelyn määräajasta. Kantelijalla oli siten halutessaan mahdollisuus tehdä kokemistaan epäkohdista muistutus hyvinvointialueelle.

Säännökset

Hallintolain (434/2003) 53 b §
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 10 § 1 mom.
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (785/2000) 23 §:n 1 mom.

Päätöslyhennelmä