Lastensuojelussa olevien mielenterveys- ja päihdepalvelut eivät toteudu lain edellyttämällä tavalla

28.2.2022 10:00

Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat kuntia ja tulevia hyvinvointialueita lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten mielenterveys- ja päihdepalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä. Valvontaviranomaisten havaintojen mukaan lasten ja nuorten hoitoon pääsy sekä perustason että erikoissairaanhoidon mielenterveyspalveluihin on syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana vaikeutunut entisestään. Valvontaviranomaiset arvioivat, että tilanne ei johdu pelkästään koronapandemiasta, vaan ongelmat ovat olleet jo nähtävissä ennen pandemiaa. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuudessa on myös merkittävää alueellista vaihtelua.  Erityisesti lasten- ja nuorten päihteiden käytön ja riippuvuuksien vuoksi tarvittavien hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen vaikuttaa hyvin puutteelliselta.

Lastensuojelulain mukainen sijoittaminen ei yksinään ole riittävä toimenpide tilanteissa, joissa sijoitetun lapsen tai nuoren terveydentila edellyttää mielenterveys- tai päihdepalvelujen saamista. Jos lapsi tai hänen huoltajansa tarvitsee terveydenhuollon palveluja, kunnan täytyy ne järjestää hoidon tarpeen edellyttämällä tavalla laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja tarvittaessa viivytyksettä. Sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on yhtäläinen oikeus mielenterveys- ja päihdepalveluihin kuin muillakin lapsilla ja nuorilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiivis yhteistyö on välttämätöntä

Valvontaviranomaiset korostavat kunnille lähettämässään ohjeessa yhteistyön merkitystä lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen välillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon monialainen asiantuntemus sekä pitkäjänteinen ja tavoitteellinen yhteistyö ovat välttämättömiä lapsen edun toteutumiseksi ja tarpeenmukaisen palvelukokonaisuuden arvioimiseksi ja turvaamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä toteuttamilla oikea-aikaisilla ja riittävillä palveluilla voidaan todennäköisesti vähentää riskiä lapsen tai nuoren sijoittamiseen kodin ulkopuolelle sekä erikoissairaanhoidon tarvetta.  

Tutkimustulokset osoittavat, että kodin ulkopuolelle sijoitetuilla lapsilla on keskimääräistä enemmän mielenterveysongelmia, ja heillä diagnosoidaan muuta lapsiväestöä enemmän psykiatrisia ja neurokehityksellisiä häiriöitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman yhtenä painopisteenä vuonna 2021 on ollut lastensuojelulain perusteella sijoitettujen lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon pääsy. Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen saatavuuden valvonta jatkuu vuonna 2022.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Irja Hemmilä, Valvira, 0295 209 531
[email protected]

Lapin aluehallintovirasto
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, 0295 017 384
Aluehallintoylilääkäri Tapio Kekki, 0295 017 358

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Tiina Ronkamo, 0295 018 130
Aluehallintoylilääkäri Ulla Saxén, 0295 018 000

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski, 0295 017 598
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, 0295 017 587

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Aluehallintoylilääkäri Miia Kaartinen, 0295 018 091
Ylitarkastaja Annina Sadeoja, 0295 018 074

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Yksikön päällikkö Anne Hiiri, 0295 016 067
Sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja Sari Husa, 0295 017 361

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen, 0295 016 887

[email protected]

Lue lisää:

Valviran ja aluehallintovirastojen ohje lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuudesta ja järjestämisestä (pdf)

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma (valvira.fi)