Mitä tehdä, kun melu häiritsee?

30.7.2021 13:20

Melu voi aiheuttaa erilaisia häiriöitä ja terveyshaittaa asukkaille. Melututkimuksissa olennaista on aina ensin selvittää ongelma: mikä laite on todennäköinen melulähde tai, minkä rakenteen ääneneristävyydessä on ongelmia. 

Esimerkiksi tekniset laitteet voivat aiheuttaa meluhaittaa. Suurinta haittaa voi aiheuttaa yöaikainen melu, joka häiritsee nukahtamista tai yöunta. Myös normaalit elämisen äänet voivat häiritä, jos ääneneristys on heikko.

​​​​​​​Kuvan sisältö avattu tekstissä.

Melunlähde tai ongelma rakenteen ääneneristävyydessä tulee selvittää, jotta tiedetään, kenen vastuulla mahdollinen haitta on. Aluksi on hyvä olla yhteyksissä isännöitsijään tai hallituksen puheenjohtajaan ja meluhaitan aiheuttajaan.

Mikäli meluhaittaa ei saada vähennettyä, ja siitä voidaan epäillä aiheutuvan mahdollista terveyshaittaa, voi asianomainen ottaa yhteyttä kunnan terveydensuojeluviranomaiseen. Mahdollisimman tarkka kuvaus meluhaitasta (melun lähde, voimakkuus, äänenlaatu ja esiintymisaika) nopeuttaa meluhaitan selvitystyötä.

Milloin melu sitten on sellaista, että siitä häiriintyvällä on oikeus edellyttää toimenpiteitä melun poistamiseksi?  

Tarkemmat melun toimenpiderajat määritellään asumisterveysasetuksessa. Päiväajan (klo 7 – 22) keskiäänitaso ei saa asunnoissa ylittää 35 desibeliä. Hiljaisempaa on oltava yöaikana (klo 22 – 7), jolloin keskiäänitaso ei saa ylittää 30 desibeliä. Erikseen määritellään myös teknisten laitteiden aiheuttama yöaikainen melu ja pienitaajuinen melu.  

Jos desibelimittausten jälkeen todetaan, että toimenpiderajat ylittyvät, kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa rakennuksen omistajan tai haitan aiheuttajan ryhtymään viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 

Valvira ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia terveydensuojelulain toimeenpanon valvonnassa. Väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla talous- ja uimaveden, asumisen, yhteisten oleskelutilojen ja jätteiden aiheuttamia terveydellisiä haittavaikutuksia sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi. 

Lisätietoa ympäristöterveyden sivuilta (Valvira.fi)