Radon kan inte kännas – mätning är det enda sättet att utreda radonhalten i bostaden

10.2.2023 10:45

Mätning är det enda sättet att utreda radonhalten i bostaden, eftersom radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som kan förekomma i inomhusluften i alla i byggnader i Finland. Radon bildas i marken, och jordmånen under byggnaden är den huvudsakliga källan till radon i inomhusluften. Om vistelsen i lokalerna är långvarig och radonhalten är hög, kan exponeringen vara förknippad med en ökad risk för att lungcancer utvecklas. Radon orsakar inga allergiska reaktioner eller allmänna symtom, såsom yrsel eller trötthet.

Radonhalterna i bostäder utreds i liten utsträckning

Radon förekommer i hela Finland men mest i sydöstra Finland och Birkaland. Även i Västra Lappland och Norra Karelen finns det områden med hög radonhalt. Radonhalterna i bostäderna kan granskas på Strålsäkerhetscentralens radonkarta (stuk.fi).

Trots förekomsten av radon i Finland har Strålsäkerhetscentralen bedömt att endast cirka 10 % av småhusbostäderna har genomgått en radonmätning. Radonmätningar bör göras i småhus, radhus och bostäder, samt på de första våningarna i höghus i större utsträckning än i nuläget, så att man kan försäkra sig om att radonhalten i inomhusluften är säker.

Mätperioden pågår från början av september till slutet av maj

Radonmätningen görs med en s.k. burkmetod, där radonmätningsburken placeras i utrymmet som undersöks under minst två månader under mätningsperioden 1.9–30.5. Referensvärdet för radonhalten i inomhusluften i en bostad är 300 becquerel per kubikmeter, som inte bör överskridas. Anvisningar om radonmätning av bostäder finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats (stuk.fi).

Bostadens ägare eller bostadsaktiebolaget (styrelsen eller disponenten) ansvarar i allmänhet för att beställa mätningarna, men även hyresgästen kan beställa hem mätningen. Den kommunala tillsynsmyndigheten övervakar radonhalterna i bostäderna på basis av misstankar om sanitära olägenheter. Övriga vistelseutrymmen, såsom skolor och daghem, övervakas av de kommunala tillsynsmyndigheterna i samband med systematiska tillsynsbesök.

Om radon konstateras, är åtgärderna för att hantera radon i allmänhet tätning av läckageluftspassager, ventilationstekniska åtgärder eller radonsug- och radonbrunnslösningar. Mer information om åtgärderna finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats (stuk.fi).

Mer information: överinspektör Titta Manninen, tel. 0295 209398