Sosiaalipalvelujen uudistunut omavalvontasuunnitelmalomake tuo konkretiaa

14.12.2022 15:45

Valvira on päivittänyt sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmalomaketta. Päivitetty lomake ohjaa ja tukee sosiaalihuollon palveluntuottajien omavalvonnan toteuttamista ja hyvinvointialueiden palvelujen järjestämistä.

Omavalvontasuunnitelman laatiminen on sosiaalihuollon palveluntuottajan velvollisuus, ja suunnitelma tulee laatia kaikista sosiaalihuollon palveluista, kuten lastensuojelu, vammaispalvelut ja ikääntyvien palvelut.

Omavalvonta on toteutettava osana tehtävien ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista

Omavalvonta on palvelujen tuottaja itsensä toteuttamaa, suunnitelmallista laadunhallintaa, joka kuuluu palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen sekä ennakoiden että jälkikäteen. Omavalvonnassa korostuu palvelujen tuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta, ja sen tarkoituksena on varmistaa palvelujen lainmukaisuus, saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden yhdenvertaisuus. Sen tulee olla osa palvelujen tuottamisen jokapäiväistä toimintaa. Omavalvonta perustuu toimintayksikössä toteutettavaan riskienhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden näkökulmasta.

Jokaisen toimintayksikön tulee laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia ja päivittää toimintayksikön johdon ja henkilökunnan välisenä yhteistyönä. Sen täytyy olla toimintayksikössä nähtävillä asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Uudessa lomakepohjassa enemmän konkretiaa

Päivitetyssä omavalvontasuunnitelman lomakepohjassa kuvataan aiempaa konkreettisemmin, mitä palvelujen omavalvonta tarkoittaa ja miten sitä tulee toteuttaa.

Sosiaalihuollon palveluissa tulee kiinnittää huomiota asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen, ja sitä koskevat periaatteet ja käytännöt kirjataan omavalvontasuunnitelmaan. Huhtikuussa 2022 voimaantulleen lääkelain myötä sosiaalihuollon palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisyksiön rajatut lääkevarastot, joihin yksityisellä palveluntuottajalla on lupa tai josta julkinen toimintayksikkö on tehnyt ilmoituksen, täytyy kirjata toimintayksikön omavalvontasuunnitelmaan. Terveydensuojelulaki velvoittaa toiminnan terveyshaittoja aiheuttavien riskien tunnistamisen ja seuraamisen sekä haittojen suunnitelmallisen ehkäisyn. Tartuntatautilaki taas vaatii, että sosiaalihuollon toimintayksikön on suunnitelmallisesti torjuttava hoitoon liittyviä infektioita, ja sen johtajan tulee seurata mikrobien esiintymistä ja huolehtia tartuntojen torjumisesta, mm. asiakkaiden ja henkilökunnan suojauksesta.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee myös kertoa, kenelle asiakas voi tehdä muistutuksen, mikäli on tyytymätön palvelun laatuun tai saamaansa kohteluun, sekä miten mahdollisiin omavalvonnallisiin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään muistutuksen johdosta.

Päivitetyn omavalvontasuunnitelmalomakkeen löydät täältä (valvira.fi).

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Elina Uusitalo, 0295 209 334