Sote-valvontatilastoinnin uudistuksilla tuetaan tietoon perustuvaa valvontaa

1.12.2022 10:00

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaviranomaiset (aluehallintovirastot ja Valvira) käsittelevät vuosittain tuhansia valvonta-asioita. Valvonta-asiat tilastoidaan, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuvaa siitä, mikä on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden alueellinen ja kansallinen tilanne valvonnan näkökulmasta. Valvontatilastotiedot muodostavat osan valvonnan tietopohjasta, jota hyödynnytetään tietoon perustuvassa valvonnassa. Tietoon perustuvan valvonnan tavoitteena on suunnata valvontaa kohti ennakointia, jonka myötä valvontaviranomaiset voivat tukea palvelunjärjestäjien ja -tuottajien omavalvontaa nykyistä paremmin.

Valvontatilastointia yhdenmukaistetaan kansallisten luokitusten kanssa

Valvontatilastointiuudistuksessa nykyinen toimialaluokitus korvataan kansallisella Aura-käsikirjan palveluluokituksella (valtiokonttori.fi), jota täydennetään Sote-tietopakettien organisaatioriippumattomat palvelut -koodistolla (digifinland.fi) sekä muutamilla valvontaspesifeillä koodeilla. Aiemmin valvontatilastoinnissa käytössä ollut toimialaluokitus ei ole vastannut muita käytössä olevia kansallisia luokituksia.

Yhtenäisten kansallisten luokitusten käyttö valvontatilastoinnissa mahdollistaa tietojen yhdistämisen muun kansallisen sote-tiedon kanssa. Tämä lisää valvonnan tuottaman tiedon hyödyntämismahdollisuuksia kansallisessa sote-palvelujärjestelmän seurannassa, arvioinnissa, ohjauksessa ja valvonnassa.

Uudistuksessa valvontatilastoinnin sisältö päivitetään muiltakin osin vastaamaan sote-uudistuksen mukaista palvelujärjestelmää. Lisäksi valvontatilastojen kirjaamista yhdenmukaistetaan ja tietojen laatua parannetaan. Tämän myötä valvontaviranomaiset voivat muodostaa paremman kokonaiskuvan sote-palvelujärjestelmästä ja sen riskeistä asiakas- ja potilasturvallisuudelle. Uudistukset tulevat voimaan 1.1.2023.

Tietoon perustuva valvonta auttaa tunnistamaan riskejä asiakas- ja potilasturvallisuudelle

Kun valvonnasta kerättyihin tietoihin yhdistetään muita kansallisia sote-tietoja ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien lupatietoja, voidaan muodostaa riskiarviota eri sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueista. Esimerkiksi valvonnan tietojen ja lupatietojen yhdistäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämiin tietoihin vanhuspalveluista auttaa valvontaviranomaisia havaitsemaan paremmin vanhuspalveluihin liittyviä riskejä ja laatupuutteita.

Parempi riskien ja puutteiden tunnistus auttaa valvontaviranomaisia tukemaan palvelunjärjestäjien ja -tuottajien omavalvontaa nykyistä paremmin. Tavoitteena on ennakoida sosiaali- ja terveydenhuollossa esiintyviä riskejä, jotka voivat vaarantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Ennakoinnin myötä voidaan myös parantaa valvonnan vaikuttavuutta, kun valvontaa kohdennetaan niihin toimintayksiköihin, joissa nähdään eniten parannettavaa.

Voit tutustua vuoden 2023 alusta voimaan astuvaan valvontatilastointiluokitukseen (pdf). Valvontatilastointiuudistus toteutetaan osana Valtava-hanketta, Valviran Valvonnan tarvitsema ja tuottama tietotuotanto -projektissa.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Mikko Kareinen, 0295 209 609

Kehittämispäällikkö Petri Huovinen, 0295 209 340