Valvira saavutti tavoitteensa ja onnistui toiminnan kehittämisessä vuonna 2021

25.2.2022 13:30

Valvira saavutti tulostavoitteensa vuonna 2021 pääosin hyvin pandemian aiheuttamista haasteista huolimatta. Kiireelliset valvonta-asiat pystyttiin hoitamaan hyvin ja suunnitelmallista valvontaa toteutettiin valtaosin valvontaohjelmien mukaisesti.  Erikoissairaanhoidossa Valvira jatkoi kiireettömään hoitoon pääsyn valvontaa ja teki selvityksiä seitsemästä sairaanhoitopiiristä. Useita laajoja organisaatiovalvonta-asioita saatiin päätökseen. Korona-asioihin liittyvien valvonta-asioiden valtakunnallisen tilannekuvan ylläpito jatkui.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeutta koskevien päätösten määrä jatkoi laskuaan. Lähes 12 % lasku johtui erityisesti lähihoitajien nimikesuojaushakemusten vähenemisestä. Lähihoitajia rekisteröitiin terveydenhuoltoon 6 169, 22 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sosiaalihuollon lähihoitajia rekisteröitiin 5 450, 27 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Lähihoitajat voivat rekisteröityä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon ammattihenkilöiksi. Myös muita hoitoalan ammattioikeuksia haettiin hieman edellisvuotta vähemmän. Sairaanhoitajille myönnettyjen laillistusten määrä oli 4 145, jossa laskua 6 %. Hoitajien laillistus- ja nimikesuojaushakemusten väheneminen on huolestuttava ilmiö. Lääkäreille myönnettyjen laillistusten kokonaislukumääräylitti ensimmäisen kerran tuhannen rajapyykin, yhteensä 1 001 laillistettua lääkäriä. Yhteensä ammattioikeuspäätöksiä tehtiin 16 680.

Valviran keskeisenä tavoitteena on kehittää tietoon perustuvaa riskienarviointia, jonka avulla valvontaa voidaan suunnata mahdollisimman vaikuttavasti. Tätä kehittämistyötä edistettiin sosiaali- ja terveysministeriön laajassa Toivo-ohjelmassa, jossa Valvira oli aktiivisesti mukana.

Valvonnan vaikuttavuutta tuettiin entistä vahvemmin viestinnän keinoin. Suunnitelmallisella viestinnällä tuettiin muun muassa valvontaviranomaisten välistä vuorovaikutusta, valtakunnallisesti yhdenmukaisten menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen tekemistä sekä säädösten ja linjausten mukaista toimintaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä.

Digitaalisten palvelujen kehittäminen jatkui, ja asiointi Valvirassa onnistuu yhä useammin digitaalisesti esimerkiksi ammattioikeusasioissa. Lähes 90 % ammattioikeushakemuksista vastaanotettiin sähköisen asioinnin kautta. Myös avoimen datan määrä kasvoi ja uuden alkoholielinkeinorekisterin kehitystyössä rekisterin laajat määrittelyt saatiin valmiiksi.

Valvira teki vuoden aikana ennätykselliset 172 alkoholielinkeinoon kohdistuvaa tarkastusta. Tarkastukset paikan päällä jouduttiin pandemian vuoksi keskeyttämään osaksi vuotta, mutta etätarkastukset otettiin käyttöön fyysisten tarkastusten rinnalle.

Valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman vieminen käytäntöön jatkui painottumalla laittoman kaupan ehkäisyyn ja viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Kunnan terveydensuojeluviranomaisille Valvira laati ohjeistuksen liikennehankkeiden elinympäristövaikutusten arviointiin. Tämä tuki osaltaan elinympäristöterveyden edistämistä ja yhteistyötä valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman mukaisesti.

Aluehallintovirastot ja Valvira aloittivat vuonna 2021 projektin ”Hyvinvointialueiden valvonnan suunnittelu ja kehittäminen”, jonka tarkoituksena on valmistautua sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan liittyvien lakien toimeenpanoon, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Tällä niin sanotulla HVA-projektilla tuetaan hyvinvointialueiden valmistautumista palvelujen järjestämisvastuuseen kuuluvaan valvontatehtävään.

Valviran yhteydessä toimivan Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan Tukijan muutosprojekti saatiin tavoiteaikataulussa päätökseen. Vuoden 2021 aikana tiiviisti tehtyyn työhön nojautuen uusi EU-portaali otettiin käyttöön 31.1.2022. Euroopan lääkeviraston EMAn (European Medicines Agency) ylläpitämää EU-portaalia käytetään lääketutkimusten toimittamisessa ja käsittelyssä. Samalla uusi Tukija ja sen yhteyteen perustettava muutoksenhakujaosto aloittivat toimintansa.

Valvira oli mukana sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa työryhmässä, joka selvitti sosiaali- ja terveysalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia. Työryhmä ehdotti loppuraportissaan, että edellä mainitut tehtävät kootaan valtakunnalliseen sosiaali- ja terveysalan valvontavirastoon. Perustettavan viraston tehtävät muodostuisivat Valviran nykyisistä tehtävistä kokonaisuudessaan sekä niistä aluehallintovirastojen peruspalvelut-, oikeusturva- ja luvat vastuualueiden tehtävistä, joita STM ohjaa. Valvira kannattaa työryhmän ehdotusta. Rakenteita muuttamalla sote-valvonta olisi nykyistä yhdenmukaisempaa ja Valviran ja aluehallintovirastojen resurssien käyttö tehokkaampaa. Valviran ja aluehallintovirastojen yhteistoiminta on nykyrakenteiden puitteissa jatkunut kiinteänä ja hyvänä.

Lue lisää:

Valviran tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 (pdf)

Lisätietoja:

Ylijohtaja Markus Henriksson, 0295 209 300
Johtaja Helena Mönttinen, sosiaali- ja terveydenhuolto-osasto, 0295 209 404
Johtaja Jussi Holmalahti, terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osasto, 0295 209 500