Apulaisoikeusasiamies: Valvira ei menetellyt lainvastaisesti tai virheellisesti tehdessään tutkintapyynnön viinin maahantuonnista

16.3.2023 10:37

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on 10.3.2023 ratkaissut Valviraa koskevan kantelun, joka koski viinin maahantuontia. Kantelija oli pyytänyt oikeusasiamiestä tutkimaan Valviran menettelyn, jossa Valvira vuonna 2020 teki tutkintapyynnön viinin maahantuonnista. Tulli teki tutkintapyynnön johdosta asiassa esitutkinnan ja saattoi asian syyttäjälle syyteharkintaan. Syyttäjä teki kuitenkin päätöksen syyttämättä jättämisestä. Kantelijan mukaan syyttäjän päätös osoitti, että Valvira oli toiminut mielivaltaisesti. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi ratkaisussaan, että asiassa ei ole aihetta epäillä, että Valvira olisi menetellyt lainvastaisesti tai virheellisesti.

Apulaisoikeusasiamies Sakslin totesi, että Valvira on alkoholilaissa tarkoitettu valvontaviranomainen. Valviran toimivaltaan ja tehtäviin kuuluu alkoholipitoisten aineiden maahantuontia ja alkoholijuomien myyntiä valvovana viranomaisena tutkintapyynnön tekeminen esitutkintaviranomaiselle silloin, kun siihen ilmenee riittävät perusteet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan Valviralla on laaja harkintavalta tutkintapyynnön aiheellisuuden arvioinnissa. Apulaisoikeusasiamies toteaa ratkaisussaan, että ”valvontaviranomaisen aktiivisuus rikosilmoituksen tekemisen harkinnassa on erityisen tärkeää sellaisissa epäillyissä rikosasioissa – kuten nyt puheena olevassa asiassa – joissa ei ole asianomistajaa”.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain mukaan Valviran tehtävänä on huolehtia muun muassa alkoholilaissa sille säädetystä ohjauksesta ja valvonnasta. Alkoholilaissa säädetään Valviralle lukuisia lupahallintoon, valvontaan ja ohjaukseen liittyviä tehtäviä, kuten maahantuonnin valvonta.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisua kokonaisuudessaan (EOAK/2764/2022) voi tiedustella eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta, yhteystiedot verkkosivuilla (oikeusasiamies.fi).

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Holmalahti, 0295 209 500