Ensihoidon tulee tutkia potilas huolellisesti ja konsultoida lääkäriä ennen päätöstä jättää kuljettamatta potilas sairaalaan

Julkaisuajankohta 13.10.2023 15.43

Omainen kanteli Valviraan tilanteesta, jossa iäkästä ja monisairasta hengitysvaikeuksista kärsivää potilasta ei kuljetettu sairaalaan. Potilaalla oli edeltävästi todettu koronainfektio. Ambulanssi kävi potilaan luona kolmesti, joista viimeisellä kerralla potilas kuljetettiin sairaalaan. Potilas menehtyi kolme päivää myöhemmin. Valvira totesi, että potilaan saama ensihoito ei ollut kaikilta osin asianmukaista kahdella ensimmäisellä käynnillä.

Diaarinumero: V/28575/2022
Ratkaisupäivä: 10.5.2023

Iäkkäällä potilaalla oli todettu koronainfektio. Hänen luokseen hälytettiin ensihoito pahentuneen yskän ja hengitysvaikeuksien vuoksi. Peruselintoimintojen mittaukset olivat lähes normaalit, mutta verenpainetta ei mitattu. Potilas koki itsensä kotikuntoiseksi, ja vain yskä rasitti keuhkoja ja rintalihaksia. Potilas jäi kotiin, ja hän sai ohjeeksi ottaa parasetamolia sekä tehdä vastapainepuhalluksia.

Oireet jatkuivat ja kolme päivää myöhemmin potilaan luokse hälytettiin uudelleen ensihoito. Potilaalla ilmeni vastapainepuhallusten aikaisia hengitysvaikeuksia ja hän pyörtyi hetkellisesti. Peruselintoimintojen mittauksissa veren happikyllästeisyys oli aiempaa alhaisempi, mutta se hieman parani potilaan omilla keuhkoputkia avaavilla lääkkeillä. Potilas koki yleisvointinsa aiempia päiviä paremmaksi, eikä hän halunnut lähteä terveyskeskukseen. Potilas jäi kotiin, ja häntä ohjeistettiin ottamaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä ohjeen mukaisesti. Mikäli uusia tajunnanmenetyksiä tai voinnin heikkenemistä ilmenisi, häntä ohjeistettiin soittamaan hätänumeroon.

Kaksi päivää myöhemmin ensihoitoyksikkö saapui potilaan luo. Potilaan hengitys oli vaikeutunutta, hänen veren happikyllästeisyytensä oli erittäin matala, eikä hän jaksanut liikkua. Hänet kuljetettiin lääkärin konsultaation jälkeen sairaalaan, jossa hän hoidosta huolimatta menehtyi kolme päivää myöhemmin. Välittömäksi- ja peruskuolemansyyksi kirjattiin COVID 19 -infektio.

Asian ratkaisu

Valvira totesi, että potilaan saama ensihoito ei ollut kaikilta osin asianmukaista kahdella ensimmäisellä käynnillä. Valvira kiinnitti ensimmäisellä käynnillä olleen ensihoitajan huomiota hänen vastaisen toimintansa varalle siihen, että hän konsultoi lääkäriä ennen hengitysvaikeudesta kärsivän iäkkään potilaan kuljettamatta jättämispäätöstä sen perusteiden varmistamiseksi ja mahdollisten lisähoito-ohjeiden saamiseksi. Lisäksi ensihoitajan olisi pitänyt mitata potilaan verenpaine.

Toisella ensihoidon käynnillä potilaalla ilmeni uutena oireena pyörtyminen. Ensihoitajien olisi ollut asianmukaista ehdottaa potilaalle kuljetusta jatkotutkimuksiin tai vähintään konsultoida tilanteesta lääkäriä. Lisäksi potilaalta olisi pitänyt ottaa sydänsähkökäyrä. Valvira antoi ensihoitajille huomautuksen heidän vastaisen toimintansa varalle siihen, että pahentuneesta hengitysvaikeudesta kärsivän iäkkään potilaan tutkiminen ja kuljetustarpeen arviointi tulee toteuttaa huolellisesti ja asianmukaisesti.

Valvira totesi kuitenkin päätöksessään, että potilaalla oli vakava infektio, eikä voida varmuudella arvioida sitä, olisiko hänen sairautensa kulkuun voitu merkittävästi vaikuttaa tai menehtyminen estää toimimalla toisella tavalla. Potilaan korkea ikä, vakavat perussairaudet ja rokotussuojan puute olivat heikentäneet hänen voimavarojaan selviytyä infektiosta.

Ratkaisun perustelut

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Ammattitoiminnassaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat.

Ensihoitopotilaan hengitysvaikeus on tunnettu riskioire, jonka vuoksi potilas tulee tutkia perusteellisesti ja pääsääntöisesti kuljettaa päivystykseen. Mikäli ei kuljeteta, on syytä konsultoida lääkäriä, sillä laillistettu lääkäri päättää potilaan lääketieteellisestä tutkimuksesta, taudinmäärityksestä ja siihen liittyvästä hoidosta.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 §.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 15 ja 22 §
Hallintolaki (434/2003) 53 c §

Päätöslyhennelmä