Ensihoito toimi asianmukaisesti tilanteessa, jossa neurologisia oireita saanutta potilasta ei kuljetettu hoitoon

Julkaisuajankohta 20.10.2022 13.38

Kantelija arvosteli ensihoidon päätöstä olla kuljettamatta näköhäiriöitä saanutta omaistaan sairaalaan. Potilas menehtyi myöhemmin samana päivänä. Valvira ei todennut ensihoidon toiminnassa virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä. Valvira totesi ratkaisussaan, että ensihoito teki potilaalle asianmukaiset ja riittävän kattavat tutkimukset.

Diaarinumero: V/3816/2021
Ratkaisupäivä: 22.3.2022

Tapahtumien kuvaus

Astmaa sairastavalle nuorelle aikuiselle oli herätessä ilmaantunut näköhäiriöitä, jonka johdosta hänen omaisensa soitti hätäkeskukseen. Potilaalla oli ollut edeltävinä päivinä vaihtelevasti kuumetta, ja hän oli myös oksennellut saman päivän aikana. Ensihoito teki karkean neurologisen tut-kimuksen, joka oli löydöksineen normaali. Ensihoito teki kuljettamatta jättämispäätöksen yhteisymmärryksessä potilaan kanssa konsultoimatta lääkäriä. Ensihoitajat epäilivät tilanteen johtuvan mahdollisesti aurallisesta migreenistä ja ohjeistivat potilasta hakeutumaan välittömästi lähimmälle terveysasemalle saattajan kanssa jatkoselvittelyitä varten. He suosittelivat myös koronatestausta.

Myöhemmin samana päivänä potilaan läheinen löysi hänet elottomana ja hälytti paikalle ambulanssin. Omainen aloitti maallikkoelvytyksen, ensihoitajat totesivat sydämen pysähtyneen ja konsultoituaan lääkäriä päättivät olla jatkamatta elvytystä, ja totesivat potilaan kuolleeksi.

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen perusteella potilaan peruskuolemansyyksi merkittiin aivoverenvuoto ja myötävaikuttavaksi tekijäksi äkillinen sydänpussin tulehdus.

Tapahtumien arviointi

Valvira katsoi potilasasiakirjojen ja annettujen selvitysten perusteella, että ensihoidon toiminta oli ollut asianmukaista. Selvitysten mukaan potilas oli ensihoidon ensimmäisellä käynnillä pystynyt lukemaan tekstejä, kävely onnistui ja hänen tajunnan tasonsa oli normaali. Verenpaine ja mustuaisten toiminta olivat ensihoitokertomuksen mukaan normaalit. Ensihoidon ensimmäisellä käynnillä ei todettu poikkeavia löydöksiä, joten asiassa ei ollut tarvetta konsultoida lääkäriä. Ensihoidon toiminnan toisella käynnillä Valvira totesi asianmukaiseksi, sillä ensihoitolääkäriä oli konsultoitu ennen päätöstä elvyttämisen lopettamisesta. Elvytyksestä pidättäydyttiin tilanteen näyttäytyessä toivottomalta.

Ratkaisun perusteet

Valviran arvion mukaan potilaalle tehtiin asianmukaiset ja riittävän kattavat tutkimukset ensihoidon toimesta, ja potilasta kehotettiin hakeutumaan vielä saman päivän aikana terveyskeskuksen päivystykseen. Valvira katsoi, että potilasta hoidettiin yhteisymmärryksessä sekä hänen että paikalla olleiden omaisten kanssa. Valvira katsoi päätöksessään, että ensihoitajat olivat molemmilla käynneillä toimineet vallitsevien käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä (559/1994) 15 §

Päätöslyhennelmä