Hyvinvointialueet ovat nyt ensisijaisia sote-valvojia

12.1.2023 10:00

Sote-valvonnan painopiste siirtyi vuoden vaihteessa palvelujen järjestäjille eli hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet vastaavat kaikkien ostopalveluna hankkimiensa ja itse tuottamiensa palvelujen valvonnasta. Hyvinvointialueen on omavalvonnallaan varmistettava, että se itse hoitaa tehtävänsä lainmukaisesti ja että sen tekemiä ostopalvelusopimuksia noudatetaan. Omavalvonnassa on erityisesti varmistettava palvelujen saatavuus, jatkuvuus, turvallisuus ja laatu sekä asiakkaiden ja potilaiden yhdenvertaisuus. Hyvinvointialueet ohjaavat ja valvovat sekä ostopalvelujen tuottajia että niiden alihankkijoita. Valvontatehtävästä on säädetty sote-järjestämislaissa.

Omavalvonta on laadun hallintaa, riskienhallintaa sekä jatkuvuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista. Se on aina ensisijaista valvontaa, sillä reaaliaikainen tieto on käytettävissä siellä, missä palvelua annetaan. Valvontaviranomaiset Valvira ja aluehallintovirastot puuttuvat silloin, kun omavalvonta ei riitä. Valvontaviranomaiset ohjaavat ja tukevat hyvinvointialueita ja varmistavat, että niiden omavalvonta toteutuu. Yhteisenä tavoitteena on ennakoiva, epäkohtien syntymistä ehkäisevä valvonta sekä mahdollisimman nopea epäkohtiin puuttuminen.

Hyvinvointialueen on ilmoitettava valvontaviranomaiselle palveluissa ilmenneet asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavat epäkohdat ja puutteet välittömästi. Vastaavasti valvontaviranomaisen on heti ilmoitettava tietoonsa tulleista asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista tai puutteista, jotka koskevat hyvinvointialueen palveluntuottajan tai tämän alihankkijan toimintaa.

Jokaisella hyvinvointialueella täytyy olla omavalvontaohjelma

Hyvinvointialueen on laadittava lakiin perustuva omavalvontaohjelma. Siihen kirjataan, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen toteutumista, turvallisuutta, laatua ja yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteet korjataan. Keskeistä on oikea-aikainen ja tehokas puuttuminen asioihin, jotka aiheuttavat merkittävän riskin asiakas- ja potilasturvallisuudelle, toiminnan lainmukaisuudelle tai asiakkaan ja potilaan keskeisten oikeuksien toteutumiselle.

Lisätietoja:

Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404