Kipulääkityksen epäasianmukaisesta toteuttamisesta hoivakodissa huomautus ammattihenkilöille

Julkaisuajankohta 6.3.2023 13.30

Valviralle vireille tulleen ilmoituksen mukaan ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaan lääkehoidon toteuttamisessa saattohoidon aikana tapahtui virheitä. Asiakkaalle annettiin kivunlievityksenä suun kautta annettavaksi tarkoitettua oksikodoni oraaliliuosta kahdesti injektiona lihakseen.

Diaarinumero: V/14651/2022
Ratkaisupäivä: 25.11.2022

Tapahtumien kuvaus

Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa asuneen asiakkaan vointi heikkeni ja hänen kipunsa lisääntyivät. Lääkäri määräsi asiakkaalle tarvittaessa annettavaksi kipulääkkeeksi suun kautta annettavaa Oxynorm oraaliliuosta. Asiakkaalle ei haettu apteekista hänelle määrättyä kipulääkettä, vaan lääke otettiin yksikön päivystyslääkekaapista. Yksikön sairaanhoitaja otti virheellisesti Oxynorm oraaliliuoksen ruiskuun ja antoi suun kautta otettavaksi tarkoitetun kipulääkityksen asiakkaalle injektiona lihakseen. Iltavuoron lähihoitaja toisti saman virheen, antamalla asiakkaalle kipulääkkeenä Oxynorm oraaliluosta injektiona lihakseen.

Asian ratkaisu

Valvira totesi, että asiakkaan lääkehoito ei kaikilta osin toteutunut asianmukaisesti. Asiakkaalle annettiin kahdesti oraaliluosta injektiona lihakseen. Valvira antoi lääkkeet virheellisesti antaneille ammattihenkilöille huomautuksen heidän vastaisen toimintansa varalle siihen, että asiakkaiden lääkehoito on toteuttava lääkärin määräyksen mukaisesti.

Valvira myös totesi, että yksikön lääkehoitosuunnitelma ei vastannut yksikössä toteutettavaa lääkehoitoa. Valvira kehotti yksikön vastuuhenkilöä vastaisuudessa huolehtimaan siitä, että lääkehoitosuunnitelma päivitetään vastaamaan yksikössä toteutettavaa lääkehoitoa. Lisäksi Valvira kehotti yksikön vastuuhenkilöä huolehtimaan siitä, että lääkehoitoon osallistuvalla henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja lääkärin myöntämä kirjallinen lupa lääkehoidon toteuttamiseen.

Ratkaisun perustelut

Valvira totesi, että lääkäri päättää potilaan lääkehoidosta. Lääkehoitoa toteuttavien sairaanhoitajan ja lähihoitajan on huolehdittava siitä, että he toteuttavat lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti. Sairaanhoitajan ja lähihoitajan on koulutuksensa perusteella tiedettävä, että oraaliliuos annetaan aina suun kautta, ei injektiona lihakseen.

Valviran saaman selvityksen mukaan yksikön lääkehoitosuunnitelmaan ei ollut kirjattu huumausaineiden antamista injektiona sairaanhoitajan eikä lähihoitajan toimesta eikä lääkehoitosuunnitelman ollut myöskään kirjattu tähän vaadittavan osaamisen varmistamista. Valviran saaman selvityksen mukaan injektion antaneella lähihoitajalla ei ollut lääkärin myöntämää lääkelupaa huumausainelääkkeen antamiseen injektiona.

Valvira totesi, että toimintayksikössä tulee olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa lääkehoidon toteuttamista. Lääkehoitosuunnitelmassa tulee määritellä ammattihenkilöiden roolit ja vastuut asiakkaiden lääkehoidon toteuttamisesta. Lisäksi Valvira totesi, että toimintayksikön asiakkaiden tarpeet määrittävät tarkemmin sen, millaista osaamista lääkehoitoa toteuttavalla toimintayksikön henkilöstöllä tulee olla.

Säännökset

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) 3 §
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 19 §
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) 5 § ja 33§
Lääkelaki (395/1987) 68 §
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 15 §, 22 §, ja 26 §

Päätöslyhennelmä