Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat hyvin vuonna 2022

2.3.2023 10:00

Aluehallintovirastojen tarkastusten mukaan päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoot vastaavat edelleen hyvin varhaiskasvatuslain määräyksiä. Julkisuudessa esillä olleet varhaiskasvatuksen ongelmat näkyvät kuitenkin myös valvontaohjelman tuloksissa.

Aluehallintovirastot tarkastivat vuonna 2022 yhteensä 508 päiväkodin henkilöstömitoitukset ja ryhmäkoot. Valvonnassa oli mukana myös vuorohoitopäiväkoteja.

Lisäksi aluehallintovirastot tarkastivat steinerpedagogisten päiväkotien opettajien ja johtajien kelpoisuudet steinerpedagogisiin varhaiskasvatusopintoihin liittyvän siirtymäsäännöksen päättymisen vuoksi.

Varhaiskasvatuksen järjestäjillä vastuu tarvittavista toimenpiteistä

Kunnat ovat vastuussa varhaiskasvatuksen järjestämisestä, ja niiden on huolehdittava, että päiväkodin kaikissa lapsiryhmissä työskentelee riittävästi työntekijöitä. Työvuorosuunnittelussa tulee entistä huolellisemmin kohdentaa henkilöstö lasten varhaiskasvatusajan varausten mukaisiin työvuoroihin. On tärkeää huomata, että varhaiskasvatuslaki ei mahdollista poikkeamista päiväkodin henkilöstön mitoituksesta henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä. Kuntien on huolehdittava tarpeellisen sijaisjärjestelmän toimivuudesta kaikissa tilanteissa.

Valvonnassa tarkastettiin 508 päiväkotia

Tarkastetuissa päiväkodeissa on ollut yhteensä 10 247 toimintapäivää. Päiväkodin henkilöstömitoitus ei ole ollut säädösten mukainen 155 päivänä, mikä on 1,51 prosenttia päivistä.  

Tarkastetuissa päiväkodeissa on ollut yhteensä 2 398 lapsiryhmää. Toimintapäivien määrä lapsiryhmissä on ollut yhteensä 47 611. Lain sallima enimmäisryhmäkoko on ylittynyt 408 päivänä, mikä on 0,86 prosenttia päivistä.

Tulokset saatiin tarkastamalla kuntien ilmoittamat päiväkotien ja lapsiryhmien lasten sekä henkilöstön läsnäolotiedot neljän viikon ajalta. Päiväkodin henkilöstömitoitusta tarkasteltiin lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun avulla. Ryhmäkoon tarkastelussa otettiin suhdeluvun lisäksi huomioon, että läsnä olevien lasten määrä ryhmässä ei saa ylittää kolmelle kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä olevalle henkilölle mitoitettua määrää.

Johtaminen ja työvuorosuunnittelu keinoja varmistaa henkilöstön jaksaminen sekä lasten turvallisuus

Saatujen selvitysten mukaan suhdeluvun ylitykset johtuvat pääosin yllättävistä lasten varhaiskasvatusaikojen muuttumisista tai henkilöstön poissaoloista, joihin ei ole saatu sijaista. Ryhmäkohtaisessa tarkastelussa on lisäksi huomattavissa päiväkodin eri lapsiryhmien välisiä eroja päivittäisissä suhdeluvuissa. Samana päivänä voi yhdessä ryhmässä suhdeluku ylittyä ja toisessa suhdeluku olla merkittävästi alhaisempi. Henkilöstön sijoittuminen epätasaisesti lapsiryhmiin voi vaikuttaa kielteisesti työntekijöiden työssä jaksamiseen ja lasten turvallisuuteen varhaiskasvatuksessa. Johtamisella ja työvuorosuunnittelulla onkin varmistettava, että henkilöstö jakautuu tasaisesti lapsiryhmiin.

Steinerpedagogisten päiväkotien valvonta

Valvontaohjelmassa tarkastettiin 39 steinerpedagogisen päiväkodin 92 opettajan ja 37 päiväkodin johtajan kelpoisuudet. Opettajista 74 prosentilla on varhaiskasvatuslain mukainen steinerpedagogisen päiväkodin henkilöstön kelpoisuus. Päiväkodin johtajista 50 prosentilla on varhaiskasvatuslain mukainen steinerpedagogisen päiväkodin johtajan kelpoisuus. Lisäksi 40 prosenttia johtajista voi toimia päiväkodin johtajana varhaiskasvatuslain siirtymäsäännöksen perusteella 31.12.2029 saakka.

Lisätietoa

Aluehallintovirastot ja Valvira julkaisevat alkuvuodesta 2023 valtakunnallisen varhaiskasvatuksen valvontaohjelman vuosille 2023–2025. Valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa varhaiskasvatuksen ohjausta ja valvontaa. Valvontaa voi seurata aluehallintoviraston ja Valviran verkkosivuilla.

Varhaiskasvatuksen valvontaohjelman tulokset 2022 -julkaisu (avi.fi)

Yhteyshenkilöt

Aluehallintovirasto
Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja, KT, puh. 0295 018 815
[email protected]

Valvira
Hanna-Leena Sippola, ylitarkastaja, puh. 0295 209 350
[email protected]