Mitä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sosiaali- ja terveysalan valvonnassa tarkoittavat?

Satu Räsänen 23.1.2023 / 23.1.2023 11:36

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat yhteiskuntamme perusarvoja. Niiden edistäminen ei ole Valviralle lisätehtävä, vaan työ integroituu muuhun lupa-, valvonta- ja ohjaustoimintaamme. 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (finlex.fi) ja yhdenvertaisuuslaki (finlex.fi) velvoittavat viranomaisia edistämään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sukupuolten tasa-arvoa ja ihmisten yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Valvirassa laadimme viime vuonna ensimmäisen asiakkaisiimme suuntautuvan, toiminnallisen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä koordinoi vuonna 2022 Valviraan perustettu toiminnallinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyöryhmä. 

Sukupuolten tasa-arvo sekä vähemmistöjen oikeudet ja hyvinvointi ovat merkityksellisiä monissa virastomme vastuulla olevissa teemoissa. Toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaamme varten tunnistimme keskeisiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden haasteita sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontatoiminnassa. Pohdimme muun muassa, miten yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa edistetään palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa. Ja edelleen, miten yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu, millaisia esteitä sille on ja miten esteet poistetaan. Sekä miten näitä koskevia virastomme hallinto- ja toimintatapoja tulisi kehittää. 

Suunnitelma koskee vuosia 2023 ja 2024

Valviran lähivuosien keskeisiä toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi ovat viraston verkkosivuston uudistaminen ja sähköisen asioinnin järjestelmien kehittäminen. Ne toteutetaan saavutettaviksi eli teknisiltä ratkaisuiltaan, käyttöliittymiltään ja sisällöiltään sellaisiksi, että ne ovat kaikille helppokäyttöisiä, selkeitä ja ymmärrettäviä. Lisäksi suunnitelmamme sisältää seuraavat päätavoitteet: 

  • julkaisemme selvityksen kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä asumispalveluissa    
  • ohjaamme viraston toimivallan puitteissa varhaiskasvatuksen palveluntuottajien ja -järjestäjien omavalvontaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laadinnassa
  • toimeenpanemme uuden vammaispalvelulain.  

Päämääränä on sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen 

Miksi suunnitelma laadittiin (paitsi, että laki edellyttää sitä)? Siksi, että sukupuolinäkökulman ja vähemmistöjen aseman huomioiminen tekee työstämme entistä laadukkaampaa ja vaikuttavampaa. Se myös tukee virastomme strategian (valvira.fi) toimeenpanoa. 

Suunnitelmassa asetetut tavoitteet konkretisoituvat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyöksi. Keskeinen toimi on tehdä viraston viestinnästä ja sähköisestä asioinnista saavutettavampaa ja syrjimättömämpää. Tärkeää on myös integroida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulma viraston prosesseihin, erityisesti sinne, missä se tuntuu hankalalta ja päälleliimatulta. Lisäksi tavoitteena on lisätä henkilöstön valmiuksia edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa työssään. Tähän pyrimme kouluttamalla koko henkilöstön yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiin. 

Sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistyö on luonteeltaan
jatkuvaa kehittämistä. Työ perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin, mutta tavoitteenamme on käytännön tasolla muuttaa Valviran toimintaa kestävästi sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäväksi.

Satu Räsänen

Satu Räsänen

erityisasiantuntija