Terveydensuojelua liikenteen elinympäristöhaittojen vähentämiseksi

Kimmo Ilonen 14.6.2022 / 14.6.2022 11:21

Lähes kaikki suomalaiset altistuvat ajoneuvoliikenteen terveyteen kohdistuville vaikutuksille, joita ovat esimerkiksi ilmanlaadun heikentyminen ja melu. Liikenteen sähköistyessä pakokaasuhiukkasten osuus liikenteen ilmansaasteista tulee vähenemään, mutta toisaalta katupölyhiukkasten määrä voi säilyä nykyisellään tai jopa lisääntyä liikennemäärien kasvaessa. Elinympäristövaikutuksia voidaan hillitä toimenpiteillä, jotka jakautuvat kolmeen periaatteeseen. Näihin kuuluvat päästöjen syntymisen estäminen ja vähentäminen, päästöjen leviämiseen vaikuttaminen sekä kohteiden suojaaminen ja altistuksen vähentäminen.

Tehokkainta päästöjen vähentämistä on vaikuttaa niiden syntymiseen. Liikennesuunnittelulla voidaan helpottaa päästöttömien sekä terveyttä edistävien liikennemuotojen käyttöä. Kävelyn ja etenkin pyöräilyn suosiota liikennemuotona voidaan lisätä toimivilla ja sujuvilla liikenneväylillä, jotka sijaitsevat kauempana muusta liikenteestä. Kevyenliikenteenväylän ja vilkkaasti liikennöidyn ruuhkautuvan tien sijoittaminen vierekkäin ei ole päästöille altistumisen kannalta hyvä ratkaisu. Liikenteen vaikutukset olisi mahdollisuuksien mukaan huomioitava julkisten toimintojen kuten päiväkotien ja koulujen sijoittelussa.

Toinen keino on vaikuttaa päästöjen leviämiseen. Joskus näissä on käytävä vaihtokauppaa, sillä esimerkiksi rakennusten yhtenäinen pinta voi toimia hyvänä meluesteenä, mutta vastaavasti myös heikentää ilman epäpuhtauksien tuulettumista katukuilussa.

Kohteen suojaamista ja altistumisen vähentämistä käytetään, kun muut keinot on käytetty. Esimerkiksi vilkasliikenteisessä ympäristössä sijaitsevassa päiväkodissa voidaan tehdä ratkaisuja, joilla tuloilmaa suodatetaan, ulkomelua eristetään ja siivousta tehostetaan.

Miten liikenteen elinympäristöterveyshaittoja pienemmiksi?

Terveydensuojelun tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmisille terveyshaittaa. Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua alueellaan – käytännön työstä vastaa kunnan terveydensuojeluviranomainen. Valvira ohjaa yhdessä aluehallintovirastojen kanssa kunnan terveydensuojeluviranomaisten toimintaa. Jo vuosien ajan on korostettu, että kuntien on kaikessa päätöksenteossa otettava huomioon terveydensuojelun näkökulma. Valviran laatimassa Valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelmassa vuosille 2020–2024 on painotettu elinympäristöterveyden edistämistä ja yhteistyötä.

Käytännössä vaikuttamisen paikkoja on useita. Mikäli terveydensuojelun näkökulma huomioidaan ja terveydensuojelu on mukana toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa, haittojen syntymistä voidaan mahdollisesti estää tai vähentää liikennejärjestelmään liittyvillä ratkaisuilla. Päästöjen leviämiseen vaikutetaan esimerkiksi tien toteutuksella ja suojattavan toiminnan sijoituspaikalla.

Kimmo Ilonen

Kimmo Ilonen

ympäristöterveysneuvos