Terveydensuojelun valvontaohjelman tavoitteet toteutuivat hyvin

Julkaisuajankohta 28.3.2024 8.55
Uutinen
Järvimaisema.

Terveydensuojelun valtakunnallisen valvontaohjelman tavoitteet toteutuivat hyvin viime vuonna. Tällä ohjelmakaudella toteutumisen arvioinnissa hyödynnettiin etenkin valvontayksiköiden itsearviointeja, palautetta ja kehittämisideoita. Lisäksi arvioinnissa käytettiin hyväksi raportteja aluehallintovirastojen valvontayksiköihin tekemistä arviointi- ja ohjauskäynneistä, joissa tarkastellaan valvontayksiköiden toiminnan lainmukaisuutta ja asianmukaisuutta. 

Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen sekä edistäminen. Lisäksi lain tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Valvira laatii kerrallaan viideksi vuodeksi valtakunnallisen terveydensuojelun valvontaohjelman, jonka tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä sekä turvata ihmisille terveellinen elinympäristö. Terveydensuojelulain noudattamista ja toteutumista Suomessa valvovat kunnat.  

Painopisteet arvioitiin onnistuneiksi

Ohjelmakauden painopisteet olivat omavalvonnan tukeminen sekä elinympäristöterveyden edistäminen ja yhteistyö. Omavalvonta on toiminnanharjoittajan itsensä tekemää järjestelmällistä ja jatkuvaa toiminnan seurantaa ja arviointia. Omavalvonnassa tunnistetaan toiminnan mahdolliset terveyshaittaa aiheuttavat tekijät ja pyritään ennaltaehkäisemään ja vähentämään niitä. 

Omavalvonnan tukemisen painopiste toteutui etenkin riskien tunnistamisessa. Sen sijaan edelleen on parannettavaa siinä, miten toiminnanharjoittajan omavalvonnan taso vaikuttaa säännöllisen valvonnan riskinarviointiin. Erityistapauksena on talousvesivalvonta, jossa laatuun vaikuttavien tekijöiden omavalvonta on hyvin kehittynyttä.

Elinympäristöterveyden edistämisen ja yhteistyön painopisteen tavoitteena on, että kaikessa kunnan päätöksenteossa huomioidaan elinympäristön terveellisyyteen kohdistuvat vaikutukset entistä paremmin. Tavoitteen saavuttamiseksi terveydensuojeluviranomaisten edellytetään osallistuvan päätöksentekoon jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tavoite on edistynyt ohjelmakaudella hyvin, ja viranomaisyhteistyö on parantunut.  Viranomaiset myös tiedostavat entistä paremmin terveydensuojeluviranomaisen merkityksen elinympäristön terveellisyyden edistämisessä.

Häiriötilanteisiin varautumisen parantaminen oli nostettu omaksi tavoitteekseen tällä valvontaohjelmakaudella. Tässä ollaan erityisen hyvällä mallilla, sillä valtaosa ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköistä osallistuu säännöllisesti valmiusharjoituksiin, ja niiden koko henkilöstöllä on valmius toimia häiriötilanteissa oikein.

Horisontissa lain kokonaisuudistus

Ensi vuonna alkavalle ohjelmakaudelle on luvassa muutoksia, sillä vuonna 1995 voimaan tulleen terveydensuojelulain kokonaisuudistus on alkamassa. Tänä vuonna valmisteltava uusi terveydensuojelun valvontaohjelma on myöhemmin päivitettävä vastaamaan uudistunutta lakia. 

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen 12.3.2024: Terveydensuojelulaki uudistetaan

Lisätietoja

ryhmäpäällikkö Kimmo Ilonen, 0295 209 110

Terveydensuojelu