Tietoon perustuva valvonta edistää potilasturvallisuutta

15.5.2023 12:38

Valvira on kehittänyt Valtava-hankkeen projektissaan uutta tietoon perustuvan valvonnan toimintamallia. Valvontaviranomaisten tietoon perustuva valvonta vastaa tarpeeseen tunnistaa ja ennakoida nykyistä paremmin ja aiemmin sosiaali- ja terveydenhuollossa esiintyviä riskejä ja puutteita asiakas- ja potilasturvallisuudelle.

Reagoinnista ennakointiin

Kattavampi ja laadukas tietopohja sekä eri lähteistä saatavien tietojen yhdisteleminen mahdollistavat tietoon perustuvan valvonnan, jonka avulla valvontaviranomaiset voivat:

  • tukea palveluntuottajien ja -järjestäjien omavalvontaa entistä paremmin sekä
  • puuttua ennakoivasti sote-palveluiden riskeihin ja puutteisiin.

Tavoitteena on, että ajantasaisen tietopohjan hyödyntäminen parantaa valvonnan vaikuttavuutta ja yhtenäistää valvontaviranomaisten toimintatapoja sekä tiivistää eri viranomaisten ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä. Valvonnan tuottamaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon yhdenvertaisesta toteutumisesta hyvinvointialueilla hyödynnetään myös THL:n asiantuntija-arvioissa sekä STM:n alueille antamassa ohjauksessa.

Tiedonsiirron automatisointi helpottaa viranomaisten työtä

Jotta tietopohjasta saadaan ajantasainen, kattava ja laadukas, täytyy tietoa koota yhteen paikkaan ja yhteen tietovarastoon, josta se on käytettävissä joustavasti eri tarkoituksiin. Tämä vaatii tietojen siirtojen automatisointia.

THL:n ja Valviran välille onkin kehitetty uusi tiedonsiirtorajapinta, jossa ensimmäisenä tullaan siirtämään perusterveydenhuollon hoitoonpääsytietoja. Tarkoitus on, että aina, kun hoitoonpääsytiedot päivittyvät THL:n tietokantaan, ne päivittyvät automaattisesti myös Valviran tietokantaan. Näin ajantasaiset tiedot ovat aina valvontaviranomaisen käytettävissä. Silloin esimerkiksi hoitoonpääsyn tilannekuva on aina helppo tarkistaa ja raporteilta voi myös suoraan hakea lainsäädännön enimmäisajat ylittävät yksiköt valvontatoimenpiteitä varten. Hoitoonpääsyn tilannetta pystyy tarkastelemaan myös hyvinvointialueittainen ja tarvittaessa yksiköittäin esim. ohjaus- ja arviointikäynneille valmistautumista varten.

Kun hoitoonpääsytietoon on yhdistetty valvontaviranomaisten omaa valvontatietoa ja esimerkiksi THL:n muista rekistereistä saatavia tietoja, näistä tiedoista voidaan muodostaa kokonaiskuva hyvinvointialueen tai yksittäisen palveluja tuottavan organisaation tilanteesta. Raportointijärjestelmässä hoitoonpääsytietoja onkin valmiiksi yhdistelty muihin tietoihin, ja tietojen avulla voidaan tulevaisuudessa laskea esimerkiksi järjestäjä- ja tuottajakohtaisia riski-indikaattoreita.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Petri Huovinen, p. 0295 209 340