Turvallinen lääkehoito edellyttää osaamista

Irja Hemmilä 15.9.2022 / 16.9.2022 09:12

Valvira käsittelee vuosittain useita kanteluja, joihin liittyy lääkehoitoon liittyviä virheitä. Tyypillinen virhe on huumausainelääkkeeksi luokiteltavan kipulääkkeen virheellinen annostelu, kuten alla olevassa kanteluun perustuvassa esimerkissä.

Lääkäri määräsi potilaalle kipulääkkeeksi 1 mg/ml vahvuista opioidiliuosta 5 ml kolme kertaa vuorokaudessa. Potilas kuitenkin sai 5 ml opioidiliuosta, jonka vahvuus oli 10 mg/ml eli lääkeruiskussa oli kymmenenkertainen annos lääkeainetta suhteessa lääkemääräykseen. Lääkkeen annostellut hoitaja ei tarkistanut lääkepullosta lääkeaineen vahvuutta, vaan hän luotti vahvuuden olevan sama kuin lääkemääräyksessä. Hoitaja ei ollut saanut koulutusta kyseisen lääkeaineen annosteluun. 

Ensisijaisesti lääkehoidon toteuttaminen tulee olla terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneiden ammattihenkilöiden vastuulla. Esimerkiksi sairaanhoitajat ja lähihoitajat voivat ammatillisen koulutuksensa mukaisesti toteuttaa lääkehoitoa. Ilman lääkehoidon koulutusta työntekijä ei voi osallistua lääkehoidon tehtäviin. Lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön täytyy ymmärtää lääkehoidon merkitys osana hoidon kokonaisuutta ja lääkehoidon koko kaari − miksi lääkettä annetaan, mitä lääkettä, kuinka paljon, miten ja millä tavalla aina lääkehoidon vaikuttavuuden arviointiin asti. Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä.
Jos työntekijöillä ei ole ammatillisen koulutuksen perusteella oikeuksia toteuttaa lääkehoidon tehtäviä, työnantajan tulee järjestää heille lisäkoulutusta sekä varmistua heidän teoreettisesta ja käytännön osaamisestaan. 

Ammattihenkilöiden rooli ja vastuu asiakkaan ja potilaan lääkehoidon toteuttamisesta määritellään yksikön lääkehoitosuunnitelmassa. Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä täytyy olla yksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkehoitosuunnitelman avulla voidaan varmistaa lääkehoidon laatu ja turvallisuus. Se on osa laatu- ja potilasturvallisuussuunnitelmaa tai omavalvontasuunnitelmaa.

Työnantaja vastaa siitä, että työntekijöillä on tehtäviensä suorittamiseen tarvittava osaaminen sekä siitä, että lääkehoito on potilaille turvallista. Sen vuoksi työnantajan täytyy huolehtia siitä, että työyksiköissä on kaikkina aikoina riittävästi lääkehoitoon koulutettua, osaavaa henkilökuntaa. 

Kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään. Vastaava lääkäri, hoitotyön esihenkilöt ja johtajat vastaavat viime kädessä siitä, että potilaiden hoito on turvallista ja laadukasta. Turvallinen lääkehoito on keskeinen osa potilaan hyvää hoitoa.

Lääkehoitoon liittyvä osaaminen on yksi asiakas- ja potilasturvallisuuden perusta. Hyvällä toiminnan suunnittelulla, henkilökunnan koulutuksella, riskien tunnistamisella sekä laadukkaan ja turvallisen lääkehoidon merkityksen korostamisella suurin osa vaaratapahtumista on ehkäistävissä ennalta.

Lääkehoidon toteuttaminen (valvira.fi)

Turvallinen lääkehoito (fimea.fi)

Irja Hemmilä

Irja Hemmilä

ylitarkastaja