Uusi valvontalaki määrää kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajat rekisteröitäviksi

28.2.2023 13:15

Valvira valmistelee uutta valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajarekisteri Soteria yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Soteri-rekisteristä tulee lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteri, jonne kootaan perustiedot kaikista yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista. Uutta on, että rekisteröinti koskee myös julkisia palvelutuottajia. Tähän saakka ainoastaan yksityiset palveluntuottajat on rekisteröity. Lisäksi Soteriin rekisteröidään yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat. Soteri toimii myös valvontatiedon rekisterinä.

Soteri-rekisteristä säädetään uudessa sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa koskevassa laissa, jonka eduskunta hyväksyi 27.2.2023. Eduskunnan hyväksymä laki menee vielä tasavallan presidentin vahvistettavaksi. Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2024 alussa. Julkisia palveluntuottajia se koskee vasta vuoden 2026 alusta lukien. 

Rekisteri palvelee myös sote-palvelujen asiakkaita ja muita viranomaisia sähköisen tietopalvelun kautta.

Omavalvonnan lakiperusta vahvistuu

Uusi valvontalaki kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaa koskevat säännökset ja vahvistaa palvelunjärjestäjien ja palveluntuottajien omavalvontaa sekä sen ensisijaisuutta. Omavalvonnan tavoitteena on ehkäistä palvelutoiminnassa ilmeneviä epäkohtia, korjata puutteita sujuvasti ja vähentää valvontaviranomaisten tarvetta puuttua niihin jälkikäteisen valvonnan keinoin. Omavalvonta on laadun hallintaa, riskienhallintaa sekä jatkuvuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamista. Viranomaisvalvonnan tehtävänä on edistää ja varmistaa omavalvontaa sekä puuttua asioihin, kun omavalvonta ei riitä. 

Palveluntuottajilla täytyy olla omavalvontasuunnitelma, joka kattaa kaikki palveluntuottajan tarjoamat palvelut. Suunnitelmaan kirjataan myös, miten vaaratapahtumista ilmoitetaan ja miten niistä opitaan.  Valvira voi antaa määräyksiä omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.

Palvelunjärjestäjinä toimivien hyvinvointialueiden ja useammassa kuin yhdessä palveluyksikössä palveluja antavan palveluntuottajan on laadittava vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista sähköinen omavalvontaohjelma.  Se täytyy julkaista esimerkiksi verkkosivuilla. Laki edellyttää myös omavalvontaohjelman seurantaan perustuvien havaintojen ja niiden perusteella tehtävien toimenpiteiden julkaisemista.

Lisäksi laissa säädetään lukuisista muista asiakas- ja potilasturvallisuutta edistävistä toimenpiteistä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (eduskunta.fi).

Lisätietoja:
Johtaja Helena Mönttinen, 0295 209 404