Apotti-järjestelmä vastaa lainsäädännön vaatimuksia, mutta valvonta jatkuu

24.5.2023 12:30

Valvira on antanut päätöksensä Oy Apotti Ab:tä ja Apotti-tietojärjestelmää koskevassa valvonta-asiassa. Valvonta aloitettiin yli kuudensadan terveydenhuollon ammattihenkilön allekirjoittaman kantelun johdosta.

Oy Apotti Ab:hen tehdyn tarkastuksen ja selvitysten perusteella Valvira katsoo päätöksessään, että Apotti-järjestelmä täyttää asiakastietolain mukaiset olennaiset vaatimukset. Valviran näkemyksen mukaan Apotti on suunniteltu ja rakennettu tietoturvaa ja tietosuojaa koskevien lakien ja niiden nojalla annettujen säännösten sekä yhteentoimivuutta koskevien kansallisten määrittelyjen mukaisesti. Apotilla pystytään käsittelemään asiakas- ja potilastietoja lakien ja säännösten edellyttämällä tavalla.

Valvonta kuitenkin jatkuu.  

”Seuraamme järjestelmän kehittämistä, keskeneräisten yhteistestausten etenemistä ja käytettävyyden parantamista. Oy Apotti Ab:n toteuttamat ja suunnittelemat kehittämistoimenpiteet ovat yleisesti ottaen hyviä, mutta niiden onnistumista voidaan arvioida vasta myöhemmin”, toteaa yli-insinööri Antti Härkönen.  

Asiakastietolaki määrittelee asiakas- ja potilastietojärjestelmien olennaiset vaatimukset

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien täytyy täyttää asiakastietolaissa määritellyt olennaiset vaatimukset. Valvira edistää ja valvoo olennaisten vaatimusten toteutumista.

Olennaiset vaatimukset jakautuvat kolmeen osa-alueeseen: toiminnallisiin vaatimuksiin, yhteentoimivuuteen sekä tietoturvaan ja tietosuojaan.

Lisätietoa asiakastietolain mukaisista vaatimuksista (valvira.fi)

HUS-yhtymässä erillinen Apotti-tietojärjestelmävalvonta

Valvira on valvonut myös Apotin käyttöön liittyvää toimintaa HUS-yhtymässä. Apotti-tietojärjestelmästä tehdyn laajan kantelun johdosta Valvira otti oma-aloitteisesti valvontaan HUS-yhtymän erillisenä valvonta-asiana. Syynä olivat Apotin käyttöön liittyvät havainnot HUS-yhtymän toimintatavoissa sekä Apottia käyttävien henkilöiden toiminnassa. Valvira on antanut HUS-yhtymää koskevassa valvonnassa erillisen päätöksen ja tiedotteen (valvira.fi).

Lisätietoja:

Yli-insinööri Antti Härkönen, 0295 209 530
HUS-yhtymää koskevasta päätöksestä antaa lisätietoja ylitarkastaja Leena Kinnunen, 0295 209 420

Liite: Päätöslyhennelmä (pdf)