Valvira kehottaa HUS-yhtymää korjaamaan Apotti-järjestelmään liittyviä ohjeitaan ja käytäntöjään

24.5.2023 12:30

Apotti-tietojärjestelmästä tehdyn laajan kantelun johdosta Valvira otti oma-aloitteisesti valvontaan HUS-yhtymän erillisenä valvonta-asiana. Syynä olivat Apotin käyttöön liittyvät havainnot HUS-yhtymässä. Valvira on nyt antanut HUS-yhtymää koskevassa valvonnassa päätöksensä.

Valviran saamissa selvityksissä tuli esille useita puutteita, jotka koskivat muun muassa Apotti-järjestelmään liittyviä toimintakäytäntöjä, lääkehoitoa ja lääkkeiden määräämistä, tutkimustulosten näkyvyyttä hoitavalle lääkärille sekä ohjeistusta alaikäisen puolesta asiointiin.

Valvontapäätöksessään Valvira kehottaa HUS-yhtymää huolehtimaan, että puutteet korjataan. HUS-yhtymän tulee 31.10.2023 mennessä toimittaa kirjallinen selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin se on puutteiden korjaamiseksi ryhtynyt.  

HUS-yhtymästä puuttuu myös ohjeistus siitä, miten henkilöstö toimii tilanteessa, jos esimerkiksi tietojärjestelmän toiminnassa, yhteentoimivuudessa tai tietoturvassa havaitaan merkittäviä poikkeamia. Asiakastietolaki edellyttää ilmoituksen tekemistä Valviralle, jos havaittu poikkeama voi aiheuttaa riskin asiakas- tai potilasturvallisuudelle tai tietoturvalle. Päätöksessään Valvira kehottaa HUS-yhtymää toimittamaan asiaa koskevan ohjeen Valviralle 31.7.2023 mennessä toimenpideselvityksineen.

Lisätietoa asiakastietolain mukaisista vaatimuksista (valvira.fi)

Lisätietoa poikkeamailmoituksista (valvira.fi)

Valvira on antanut erillisen päätöksen Oy Apotti Ab:tä koskevaan asiaan. Päätöstä koskeva tiedote on julkaistu Valviran verkkosivuilla (valvira.fi).

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Leena Kinnunen, 0295 209 420
Oy Apotti Ab:tä koskevasta päätöksestä lisätietoa antaa yli-insinööri Antti Härkönen, 0295 209 530

Liite: Päätöslyhennelmä (pdf)