Rakennuksen vesilaitteiston vaikutus hanaveden laatuun

Paul Streng 22.8.2023 / 5.10.2023 14:15

Ilmastonmuutoksen eteneminen lisää veteen liittyviä terveysriskejä. Veden aiheuttamat haitat voivat aiheutua niin luonnonvesistä, allasvesistä kuin myös hanavedestä. Terveysriskin voi muodostaa rakennuksen vesilaitteistoissa suotuisissa olosuhteissa kasvamaan pääsevät mikrobit sekä vesilaitteistoista veteen liukenevat raskasmetallit ja kemialliset yhdisteet.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset veden laatuun

Juotavaksi ja ruoanlaittoon käytettävän vesijohtoveden sekä hygieniatarkoituksiin käytettävän lämpimän käyttöveden laatuun voivat välillisesti vaikuttaa niin voimakkaat tulvat, rankkasateet kuin helteet ja kuivuuskin. Sää- ja ilmastoriskit koskettavat myös noin 300 000 taloutta, joiden vedenhankinta on kiinteistökohtaisen vedenhankinnan varassa. Tämän lisäksi Suomessa on saman verran vapaa-ajan asuntoja, jotka ottavat vetensä kaivosta. Veden laatu voi heikentyä jo ennen kuin vesi tulee johdetuksi rakennukseen.

Rakennuksen vesilaitteisto voi vaikuttaa veden laatuun

Rakennuksen vesilaitteisto voi heikentää vesijohdoissa kulkevan veden laatua. Suotuisissa olosuhteissa, kuten oikeassa lämpötilassa ihmisille haitalliset mikrobit, pääasiassa esimerkiksi legionellabakteerit voivat alkaa kasvaa. Legionellan aiheuttamalle infektiolle voi altistua, kun legionellabakteereja sisältävä vesi muodostaa pienen pieniä pisaroita eli aerosoloituu (esim. vesihöyry) ja päätyy hengitettynä keuhkoihin. Vesijohdot, liittimet sekä muut rakennustuotteet saattavat lisätä metallien kuten lyijyn, kuparin ja nikkelin pitoisuutta vedessä. Vesilaitteistosta saattaa liueta veteen myös muita kemiallisia aineita. Toisaalta rakennuksen vesilaitteistosta voi irrota veteen alueella tehtävien vesihuollon saneeraustöiden vuoksi rauta- ja mangaanisakkaa, joka voi ilmetä värjääntyneenä hanavetenä.

Toinen mikrobien kasvumahdollisuuksia oleellisesti lisäävä tekijä on vähäinen veden virtaus tai sen puute käyttökatkoista johtuen. Näiden lisäksi kasvuun vaikuttavia tekijöitä on useita muita, kuten veden kanssa kosketuksissa olevat materiaalit ja niiden kunto sekä vesilaitteiston tekninen toteutus. 

Veden laatuun voi vaikuttaa

Vesilaitteistoa voidaan puhdistaa juoksuttamalla hanoista sekä mahdollisimman kylmää että mahdollisimman kuumaa vettä muutamien minuuttien ajan. Näin voidaan laskea vesilaitteistoista veteen mahdollisesti liukenevien aineiden pitoisuuksia. Vesilaitteistoissa esiintyviä terveysriskejä aiheuttavia tekijöitä voidaan torjua lisäksi oikeilla lämpötiloilla eli huolehtimalla, että kylmä vesi on kylmempää kuin 20 °C ja lämmin vesi on kuumempaa kuin 50°C, mutta mielellään yli 55 °C. Lisäksi tulisi huolehtia vesikalusteiden, kuten hanojen sekä suihkupäiden kunnosta ja puhdistuksesta. 

Rakennusten vesilaitteistoista liukenevien raskasmetallien ja kemiallisten aineiden aiheutuvat terveysriskit ovat Suomessa hyvin pieniä, eikä poikkeamia juuri ole raportoitu. Huomionarvoista on lisäksi se, että lämmin käyttövesi on tarkoitettu vain hygieenisiin tarkoituksiin, eikä sitä pidä juoda tai käyttää ruoan valmistukseen.

Lisää asiantuntemusta rakennuksen vesilaitteistoista aiheutuvista ympäristöaltisteista saa Valviran vesilaitteistojen riskinarviointia ja -hallintaa koskevasta ohjeesta sekä oman kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköstä. Lisätietoa kaivovesistä löytyy THL:n sivuilta.

Lue lisää legionellasta toisesta blogikirjoituksesta: Ilmastonmuutos ja lämpimämmät säät lisäävät legionellainfektioiden riskiä.

Paul Streng

ylitarkastaja