Inverkan av byggnadens vatteninstallationer på kranvattnets kvalitet

Paul Streng 22.8.2023 / 5.10.2023 14:15

Klimatförändringens framskridande ökar hälsoriskerna i anslutning till vatten. Olägenheter av vatten kan orsakas av såväl naturliga vatten, bassängvatten som kranvatten. Mikrober som kan växa i byggnadens vatteninstallationer under gynnsamma förhållanden samt tungmetaller och kemiska föreningar som löser sig i vattnet från vatteninstallationer kan utgöra en hälsorisk.

Klimatförändringens inverkan på vattenkvaliteten

Kvaliteten på det kranvatten som används som dricksvatten och för matlagning samt varmt bruksvatten som används för hygienändamål kan indirekt påverkas av såväl kraftiga översvämningar, störtregn som värmeböljor och torka. Väder- och klimatriskerna berör också cirka 300 000 hushåll, vars vattenförsörjning är beroende av fastighetsspecifik vattenförsörjning. Dessutom finns det lika många fritidsbostäder i Finland som tar sitt vatten ur en brunn. Vattenkvaliteten kan försämras redan innan vattnet leds in i byggnaden.

Byggnadens vatteninstallationer kan påverka vattenkvaliteten

Byggnadens vatteninstallationer kan försämra vattenkvaliteten på vattnet i vattenledningarna. I gynnsamma förhållanden såsom i rätt temperatur kan mikrober som är skadliga för människor, till exempel legionellabakterier, börja växa. Man kan exponeras för en infektion orsakad av legionella när vatten som innehåller legionellabakterier bildar småsmå droppar, det vill säga blir aeorosoler (t.ex. vattenånga) och andas in i lungorna. Vattenledningar, kopplingar och andra byggnadsprodukter kan öka halten av metaller såsom bly, koppar och nickel i vattnet. Även andra kemiska ämnen kan lösas upp i vattnet från vatteninstallationerna. Å andra sidan kan järn- och manganfällning lösgöras från byggnadens vatteninstallationer och hamna i vattnet på grund av sanering av vattentjänsterna i området, vilket kan synas som färgat kranvatten.

En annan faktor som väsentligt ökar mikrobernas tillväxtmöjligheter är ringa vattenflöde eller brist på vatten på grund av driftavbrott. Utöver dessa finns det flera andra faktorer som påverkar tillväxten såsom det material som kommer i kontakt med vatten och materialet skick samt det tekniska genomförandet av vatteninstallationer.

Vattenkvaliteten kan påverkas

Vatteninstallationerna kan rengöras genom att man tappar så kallt och så varmt vatten som möjligt från kranarna under några minuter. På så sätt kan man beräkna halterna av ämnen som eventuellt löses upp i vattnet från vatteninstallationer. De faktorer som orsakar hälsorisker i vatteninstallationer kan dessutom bekämpas med rätt temperaturer, dvs. genom att se till att det kalla vattnet är kallare än 20 °C och att det varma vattnet är varmare än 50 °C, men gärna över 55 °C. Dessutom bör man se till att vattenarmaturer, såsom kranar och duschhuvud, är i skick och rengjorda.

Hälsoriskerna som orsakas av tungmetaller och kemiska ämnen som löses upp från byggnadernas vatteninstallationer är mycket små i Finland och just inga avvikelser har rapporterats. Det är också värt att notera att varmt bruksvatten endast är avsett för hygieniska ändamål och att det inte ska drickas eller användas för matlagning.

Mer sakkunskap om miljöexponeringar orsakade av byggnadernas vatteninstallationer fås från Valviras anvisning om riskbedömning och -hantering av vatteninstallationer samt från den egna kommunens tillsynsenhet för miljö- och hälsoskyddet. Mer information om brunnsvatten finns på THL:s webbplats.

Läs mer om legionella i ett annat blogginlägg (på finska): Ilmastonmuutos ja lämpimämmät säät lisäävät legionellainfektioiden riskiä.

Paul Streng

överinspektör